NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nazilli Belediyesine ait düğün salonu kiraya verilecektir

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Düğün salonu
İşin Yapılacağı Yer
:
Nazilli/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nazilli Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NAZİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Belediyemizin tüzel kişiliğine ait aşağıda belirtilen, İcar nosu, cinsi, bulunduğu mevki, ihale saati, muhammen bedeli ve geçici teminatı gösterilen taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca AÇIK TEKLİF ARTIRMA USULÜ suretiyle kiraya verilecek; ihalede artış muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Kiraya verme işinin ihalesi 17.02.2020 tarihinde Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Taşınmazların kiralama süresi 01.03.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar 10 aydır. İhalede teklifler 10 aylık bedel üzerinden verilecek olup sonraki yıllar kira bedeli Belediyenin yetkili organlarınca belirlenecektir. İhaleye katılabilmek için;

GERÇEK KİŞİLERDEN
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış İkametgah belgesi,
-İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti,
-Gerçek kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekaletname ve vekile ait tasdikli imza sirküleri,
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge(Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.)
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye Veznesi)
TÜZEL KİŞİLERDEN
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri;
-Tebligata esas adresi ve kanuni ikametgahı olması,
-Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak sözleşmesini (pilot firmanın en çok hisseye sahip olması zorunludur. Ortakların, hisse oranları ortaklık sözleşmesinde açıkça belirtilecektir.),
-Geçici teminatın yatırıldığına dair belge (Halk Bankası),
-Belediyemize borcu olmadığına dair yazı (emlak, kira, çtv. vs.),
-Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz(Belediye Veznesi)

Bu kiralama işlerinin ilanına ilişkin gazete ilan bedeli, Karar pulu, sözleşme, noter harç ve masrafları, üzerine ihale kalana aittir. 10 aylık kira bedeli peşin olarak ödenecek olup; 2. yıl için kira süresi uzatılırsa 1 yıllık kira bedeli için teminat verilecektir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıda yazılı ihale saatinde Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul olunmaz. İhale dokümanı satış bedeli 200,00-TL 'dir. İhale dokümanı Nazilli Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İcar No Cinsi Bulunduğu Mevki/Adres İhale
Saati
Muhammen Bedeli
(10 aylık)
Geçici Teminatı
477 Düğün Salonu Yeşil Mahalle, 658 Sok. No:23
Selahattin Acar Düğün Salonu
11:00 41.250,00-TL 1.238,00-TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR