KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Mülkiyeti PTT'ye ait sosyal tesis ihale usulü ile satılacaktır

KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 Bodrum + Zemin + 3 Normal Katlı, Arsa alanı 751,47 m2,  Kapalı alanı 1.673,24 m2,
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri PTT Başmüdürlü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
KAYSERİ PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Erciyes Mahallesi, 11430 Ada, 3 Parsel üzerindeki; 2 Bodrum + Zemin + 3 Normal Katlı, Arsa alanı 751,47 m2, Kapalı alanı 1.673,24 m2, muhammen bedeli 2.775.000,00-TL ile geçici teminat bedeli 83.250,00-TL olan Erciyes Dağı PTT Sosyal Tesis Hizmet Binası taşınmazı, kapalı teklif-açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

2) İhalenin yapılacağı yer: Kayseri PTT Başmüdürlüğü
Alpaslan Mahallesi Farabi Cad. No:5 Melikgazi / Kayseri adresinde
İrtibat Telefon No: 0352 223 70 90
Fax no: 0352 223 93 85

3) İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Kayseri PTT Başmüdürlüğünden çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 100,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

 1. İkametgâh belgesi

 2. Tebligat için adres beyanı.

 3. Tüzel kişi olması halinde ((a) bendi hariç) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

 4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri.

 2. Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 1. Satış şartnamesi 15. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.

 2. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri.

 3. Birinci maddede yazılan miktarda geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu

 4. Her sayfası imzalı şartnameyi. (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.)

 5. İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.

 6. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz

 7. İş ortaklığı beyannamesi

 8. İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) maddelerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

5) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için 4. Maddede belirtilen belgeler ile birlikte en geç son teklif verme 16.07.2020 tarih ve 11:30 saatine kadar Kayseri PTT Başmüdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

6) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7) Satıştan doğacak masrafların (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile her çeşit vergi, KDV, resim, harç, tapu alım masrafı ile diğer mali yükümlülükler) tamamı alıcı tarafından karşılanacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazın satışı ile ilgili ihale, 5. Maddede belirtilen gün ve saatte Kayseri PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) Şirketimiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR