MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait işyeri, konut ve mezbahane kiraya verilecektir

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 15:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Efendi Mahallesi 3819 Sokak No:80 Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İhalenin Konusu: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminat bedeli, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir. (Kiralanacaktır) İhale; Merkez Efendi Mahallesi 3819 Sokak No:80 Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Kiralanacak Taşınmazların;

Adresi Kira Süresi Aylık Muhammen
Kira Bedeli
Geçici Teminat Bedeli Şartname Doküman Bedeli İhale
Tarihi
İhale
Saati
Manisa İli Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi No:40/Z13 adresinde bulunan İş Yeri 5 Yıl 29,76 1.200,00 TL. 2.160,00 TL. 72,00 TL. 01/04/2020 15:05
Demirci İlçesi Doktor Mehmet Akarsu Mahallesi Nurullah Doğruel Bulvarı No:10/5 adresinde bulunan İş Yeri 5 Yıl 7,5 500,00 TL. 900,00 TL. 36,00 TL. 01/04/2020 15:10
Manisa İli Kırkağaç İlçesi Karakurt Mahallesi Hacı Beytullah Sokak No:4/2 adresinde bulunan Konut 5 Yıl 75 255,00 TL 459,00 TL. 36,00 TL. 01/04/2020 15:15
Soma İlçesi Atatürk Mahallesi İki Oluk Mevkii Rıfat Karaca Caddesi No:103 ( Soma Mezbahanesi ) 5 Yıl 522,649 6.095,00 TL + KDV 10.971,00 TL 72,00 TL 01/04/2020 15:20
Manisa İli Kırkağaç İlçesi Karakurt Mahallesi Hacı Beytullah Sokak No:4/1 adresinde bulunan Konut 5 Yıl 75 255,00 TL 459,00 TL. 36,00 TL. 01/04/2020 15:25


İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler:
1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )
2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,
5- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
9- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.
11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.
Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR