ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait Şişeleme işletmesi kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şişeleme İşletmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
Çine/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çine Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

Çine Belediye Başkanlığından:

 1. Belediyeye ait Şişeleme İşletmesinde üretilen Damacana, Pet, Gazoz ve meyveli içeceklerin 10 yıl süre ile üretimi, pazarlama ve satış işlerinin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45nci maddelerine gereğince hazırlanan şartname çerçevesinde açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 2. İhale 27/12/2019 Cuma Günü saat 15.00’da Çine Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümence yapılacaktır.
 3. Muhammen bedel yıllık KDV hariç 950.000,00 TL, geçici teminatı %3’den 28.500,00 TL’dir.
 4. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeler şunlardır;
  1. Kanuni ikametgah belgesi
  2. Geçici Teminatın yatırıldığına dair belge veya geçici teminat mektubunun aslı ve Şartname Bedeli Makbuzu.
  3. Vekaleten iştirak edenlerin vekaletname ile, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin Noter’den imza sirküsünü ibraz etmesi.
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi ile TC. Nolu kimlik belgesi fotokopisi, ilgilisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 2. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir ihale tarihinden önce altı ay içerisinde alınmış Ticaret Sicili ve/veya Oda kayıt belgeleri ile imza beyannamesi veya imza sirküleri, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  1. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
  2. Şartname ve eklerini okuyup kabul ettiklerine dair imzalayacakları belge,
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 3. İhaleye girmek isteyen istekliler 27.12.2019 Cuma günü saat 12.30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
 4. İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve ayrıca ihaleye girebilmek için istekli, 1.000,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.
 5. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR