MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEK. ÜRT. ÖZEL GÜV. HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersin Akdeniz'de 4 adet büfe 16 aylığına kiraya verilecektir

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEK. ÜRT. ÖZEL GÜV. HİZM. SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile 16 (onaltı) aylığına kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San.ve Tic.A.Ş.
İhale Usulü
:
4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 13. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MERSİN BÜYÜKŞEHİR İMAR İNŞAAT ELEK.ÜRT.ÖZEL GÜV.HİZM.SAN.VE TİC.A.Ş. ‘DEN İLAN


MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San.Tic.A.Ş. Akdeniz ilçelerinde bulunan 16 Adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. Maddesine göre Açık teklif usulü ile 16 (onaltı) aylığına kiraya verilecektir. Aşağıdaki tabloda ili, ilçesi, yüzölçümü, tahmini bedelli, ihale tarihi, saati ve % 3 oranında geçici teminatı belirtilmiştir.

Sıra No İli /İlçesi Adres Yüzölçümü (m2) Niteliği Kiralanma Süresi Tahmini Toplam (16 aylık) İhale Tarihi İhale Saati Geçici Teminat (%3)
1 Mersin Akdeniz Çankaya Mahallesi Silifke Caddesi Eski Öğretmen Evi Yanı 11 Büfe 16 Ay 22.400,00 TL+KDV 10.07.2020 10.30 672,00 TL.
2 Mersin Akdeniz Çankaya Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Ulu Cami Güneyi No:106/B 14 Büfe 16 Ay 44.000,00 TL+KDV 10.07.2020 10.40 1.320,00 TL.
3 Mersin Akdeniz Hal Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Dış Kapı No:24/73 İç Kapı No:9 27 Büfe 16 Ay 17.600,00
TL+KDV
10.07.2020 10.50 528,00 TL.
4 Mersin Akdeniz Çankaya Mah.Zeytinli Bahçe Caddesi Fatih Deveci İlkokulu Yanı 8 Büfe 16 Ay 20.000,00 TL+ KDV 10.07.2020 11.00 600,00 TL.


KİRALANACAK YERLER
MADDE 2. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı, Şartname ve ekleri Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San.ve Tic.A.Ş. 100,00 TL bedelle satın alınabilir.
MADDE 3. İhalenin nerede ve hangi usulle yapılacağı,
a)İhalenin Yapılacağı yer : Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San.ve Tic.A.Ş.
b)İhalenin Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 16 aylık süreli kiraya verilecektir.
MADDE 4. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler bu ihaleye giremez.
MADDE 5. İsteklilerden aranılan belgeler;
İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır;
a)Kanuni ikametgah Belgesi ,(Nüfus Müdürlüğünden veya E –Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu ),
b)Tebligat için adres beyannamesi (Telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi) vermesi
c)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılması durumunda istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleriyle birlikte vekalet eden kişiye ait aslı veya noter tasdikli imza beyannamesi vermesi
d)Bu ihale ilanının 1. Maddesindeki çizelgede yazılı tutarda geçici teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz (Mersin Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. Muhasebe Birimine)veya banka teminat mektubu vermesi,
e)Bu ihale ilanının 2. Maddesinde belirlenen tutarda şartname alındı belgesi (makbuz) vermesi

Diğer belgeler;
1- Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek.Ürt.Özel Güv.Hizm.San .Tic.A.Ş.’den alınacak borcu yoktur belgesi.
2-Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi,
3-Gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olduğunu gösterir noter tasdikli nüfus cüzdan fotokopisi,
4-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yıl içinde düzenlenmiş Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı,
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
a)Gerçek kişi olması halinde imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
b)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6-İlk ilanın yapıldığı ay içerisinde alınmış Adli sicil Kayıt belgesinin (Adliye veya E-Devlet Kayıt Sisteminden kare kodlu)
7-Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (noter tasdikli olacak
İhaleye katılacak olanlar; ihale tarihindeki taşınmazlara ait ihale belgeleri ile en geç ihale günü ve saatine kadar ihale komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR