MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Manisa'nın muhtelif ilçelerindeki iş yerleri kiraya verilecektir

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No:80/B Yunusemre / MANİSA
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Aşağıda adresi, kira süresi, metrekaresi, aylık muhammen kira bedeli, geçici teminatı, şartname doküman bedeli, ihale günü ve saati yazılı taşınmazlar; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ihale edilecektir.(Kiralanacaktır) İhale; Merkez Efendi Mah. 3819 Sok. No:80/B Yunusemre / MANİSA adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. Söz konusu taşınmazlar idari şartnamesi hükümleri uyarınca kiralanacak olup, ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır.

Adres Kira Süresi Aylık Muhammen
Kira Bedeli
Geçici Teminat Bedeli Şartname Doküman Bedeli İhale
Tarihi
İhale
Saati
Manisa ili, Gölmarmara İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, Gaziler Caddesi mevcut tapuda 582 Ada 5 Parselde kayıtlı İş Hanında bulunan No: 25 2 Yıl 84,8 235,00 TL. 169,20 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:00
Manisa ili, Gölmarmara İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, Gaziler Caddesi mevcut tapuda 582 Ada 5 Parselde kayıtlı İş Hanında bulunan No: 29

2 Yıl
16 210,00 TL. 151,20 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:05
Manisa ili, Gölmarmara İlçesi, Yeni Camii Mahallesi, Gaziler Caddesi mevcut tapuda 582 Ada 5 Parselde kayıtlı İş Hanında bulunan No: 31

2 Yıl
17,15 210,00 TL. 151,20 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:10
Yunusemre İlçesi, Akmescit Mahallesi, İzmir Caddesi No:275/A Büfe 5 Yıl 12,5 2250,00 TL. 4050,00 TL. 60,00 TL. 22/01/2020 15:15
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/Z10 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 29,79 700,00 TL. 1260,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:20
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/105 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 22,50 550,00 TL. 990,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:25
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/107 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 12,60 450,00 TL. 810,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:30
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/108 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 16,33 500,00 TL. 900,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:35
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/111 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 12,60 450,00 TL. 810,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:40
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/115 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 18,20 500,00 TL. 900,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:45
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/116 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 18,38 500,00 TL. 900,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:50
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/131 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 14,34 450,00 TL. 810,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 15:55
Şehzadeler İlçesi 1. Anafartalar Mahalle Dr. Sadık Ahmet Sk. No: 40/133 Yeni Han İş Hanı 5 Yıl 20,80 550,00 TL. 990,00 TL. 30,00 TL. 22/01/2020 16:00

Taliplilerden İstenecek Belgeler :
1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak,
a) Gerçek kişiler için; Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı, (en geç ihale tarihinden önce 30 gün içinde alınmış olması gerekmektedir.)
b) Tüzel kişiler için; Son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul edilecektir. )
2- Türkiye'de tebligat için adres göstermek,
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, (Gerçek kişinin veya Tüzel kişi yetkilisinin)
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge veya makbuzu vermek,
5- İmza sirküleri vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,
b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.
6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:
a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,
c) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise; Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek,
d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 5 maddenin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
7- İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
8- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir).
9- Manisa Büyükşehir Belediyesine borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı ),
10- Her sayfası imzalanmış şartname örneği.
11- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
Geniş bilgi ile ihale dokümanı mesai saatleri içerisinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığında satın alınabilir ya da ücretsiz görülebilir.
Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar başvuru dosyalarını Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne teslim edebileceği gibi, ihale saatine kadar komisyona ulaşmak kaydıyla iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR