MUĞLA YATIRIM İZLEME VE KOORDINASYON BAŞKANLIĞI

Maden ocağı sahasının işletme hakları kiraya verilecektir

MUĞLA YATIRIM İZLEME VE KOORDINASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.06.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

I-(a) GRUBU MADEN SAHASI
İHALE İLANI

1 - İhale Konusu İşler:
3213 sayılı Maden Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri kapsamında, aşağıda bilgileri verilen I (a) Grubu Maden (kum-çakıl) Ocak sahası olarak 5 yıl süreyle işletmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale yapılacaktır.

İhale Tarihi : 12.06.2020
İhale saati : 13:30
Erişim No : 3279404
Saha Bilgileri :

İlçe Pafta Alan
(Hektar)
Muhammen Bedel
KDV Hariç (TL)
Geçici
Teminat (TL)
Ula N20-c3 4,36 606.258,00 18.187,74

Koordinat Bilgileri :

1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta
Sağa (Y) 624796 625117 625180 624846
Yukarı (X) 4103703 4103810 4103709 4103577

2 - İhale Dökümanının:

a) Alınacağı Yer : Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı - Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin ihale dokümanını 250,00.-TL. bedel karşılığında satın almaları zorunludur. İstenildiğinde İhale dokümanı ücretsiz olarak mesai saatler içerisinde yukarıda yazılı adreste görülebilir. Doküman bedeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Muğla Ziraat Bankası TR1300 0100 0201 6890 6054 5002 İBAN Nolu hesabına, açıklama kısmında saha erişim numarası belirtilmek suretiyle yatırılacaktır.

3 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu
(Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu caddesi Menteşe /Muğla)
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi ve Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü.

4 - Tekliflerin:
a) Verileceği Yer : Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Evrak Servisi
(Orhaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu caddesi Menteşe /Muğla)
b) Son Teklif Verme Tarih/Saat : 12.06.2020 – 13:30

5 - İhaleye Katılma Belgeleri:

İhaleye açılan saha ihalelerine medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri, müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılmak için ihalenin yapılacağı gün ve saatte usulüne uygun olarak başvuruda bulunulması zorunludur.

İhaleye aşağıdaki belgelerle birlikte müracaat edilir:
1) Başkanlığımız tarafından hazırlanan ihale müracaat formu (EK-1)
2- Temsile ilişkin belgeler
a) Gerçek kişiler için:
a-1) T.C. kimlik numarasını içeren noter tasdikli imza beyannamesi,
a-2 Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnamesi ile T.C. kimlik numarasını içeren imza beyannamesi,
b) Tüzel Kişiler İçin;
b-1) Müracaatçı tüzel kişiye ait güncel şirket ana sözleşmesini, yönetim kurulunu ve şirketin ortaklarının pay oranlarını içeren Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
b-2) Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri,
b-3) Vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri, yetkili olarak ihaleye atılacakların yetki belgeleri,
3) İhaleye dokümanı alındığına dair banka dekont,
4- İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ve sözleşme tasarısı,
5) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin güncel belge,
6) İhale geçici teminatının nakit olarak verilmesi durumunda, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Muğla Ziraat Bankası TR1300 0100 0201 6890 6054 5002 İBAN Nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya geçici teminat mektubu,
7) İşletme ruhsat taban bedeli olan 19.032-TL’nin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın Ziraat Bankası TR1300 0100 0201 6890 6054 5002 İBAN Nolu hesabına yatırıldığında dair dekont,
8) Teklif mektubu (EK-2)
9) ihale tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
10 - İdare, ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR