BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kuş alanı tesisi kiraya verilecektir

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1835 m² kapalı alanlı ve bu alanın içerisinde bulunduğu toplam  5887,27 m² yüzölçümlü açık alanlı Kuş Dünyasının kiralanması işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.08.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN ÖRNEĞİ

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Sıra No İşin Adı Yıllık Tahmini
Bedeli (T.L.)
Geçici Teminat
Bedeli (T.L.)
İlan şekli ve adedi Dosya bedeli
(T.L.)

1
1835 m² kapalı alanlı ve bu alanın içerisinde bulunduğu toplam 5887,27 m² yüzölçümlü açık alanlı Kuş Dünyasının kiralanması işi, 65.000,00 TL 5.850,00 TL

Şehiriçi gazetede iki defa, Kaymakamlık ve Belediye ilan panosunda bir hafta
300,00


Belediyemiz sınırlarında dahilinde bulunan yukarıdaki Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre 13 Ağustos 2020 tarihinde Perşembe günü Saat:09.30’da Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri içerisindeki gelir getirici tesis olan 1835 m² kapalı alanlı ve bu alanın içerisinde bulunduğu toplam 5887,27 m² yüzölçümlü açık alanlı Kuş Dünyası’nın 3(Üç) yıllığına kiralanma işi ihalesi yapılacaktır.
İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.
İsteklilerin;
a)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
c) Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair Vezne makbuzu veya teminat mektubunu,
d) İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
e) Özel kişiler ve Tüzel Kişiler adına ihaleye katılacak kişilerin ikametgâh senedi ve nüfus cüzdanı örneği,
f) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2020 yılını kapsayan tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel kişiliğe ait 2020 yılı Ticaret Odası Belgesini,
g) İstekliler vergi borcu olmadıklarına ilişkin herhangi bir Vergi Dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi(www.gib.gov.tr) üzerinden aldığı borcu olmadığına dair belge,
h) Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur( Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) yazısını,
i) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturanların imza sirküleri, Belediyemize sunacaktır.
j) İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 12 Ağustos 2020 tarih ve saat: 17,30’a kadar temin edebilirler.İLAN OLUNUR.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
0216 444-66-61-8211

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR