KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Küçükkuyu Belediyesi'ne ait 8 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecektir

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114277
Şehir : Çanakkale / Ayvacık
Semt-Mahalle : KÜÇÜKKUYU KÖYÜ / KÜÇÜKKUYU
Yayınlandığı Gazeteler

AYVACIK 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KÜÇÜKKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN


1.Beldemiz Küçükkuyu İ17D23A1A pafta 233 ada 1 parselde bulunan 1,2,3,4,5,8,9,10 nolu dükkanlar 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2.Taşınmazların kiralama ihalesi Belediye Encümeninden kurulu ihale komisyonu huzurunda, Belediye Başkanlık Makam Odası'nda, 23/01/2020 günü saat: 14.00 da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek kiraya verilecektir.

3. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak,
Ayrıca;

  1. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
  2. Tebligat için ikametgah belgesi ile,
  3. Gerçek kişilerin nüfus cüzdan fotokopisi,
  4. Geçici teminatı (Tedavüldeki Türk Parası veya Kanunun 26. maddesinin (b) bendine göre belirlenen bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları veya Devlet tahvilleri ve hazine kefaleti haiz tahviller) yatırdıklarına dair vezne makbuz veya teminat mektubu ile ihale doküman dosyası (Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi - Kiralama Teknik Şartnamesi - Sözleşme Tasarısı- İlan - Borcu Yoktur Yazısı)
  5. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden vadesi geçmiş borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısını,
  1. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, tüm ortakların tebligat için ikametgah belgesi vermeleri,
  2. Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi vermek zorundadır.

4.İlana yazılmayan bilgiler taşınmaz mal kira şartnamesi, kiralama teknik şartnamesi ve sözleşme tasarısında mevcut olup, istekliler şartname ve sözleşmenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren gerçek ve tüzel kişiler bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5.İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.İhaleye ait şartname bilgi ve belgeleri Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Sahil Mh. Süleyman Sakallı Caddesi No:55 adresinde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanı satın almak zorundadır. İhale dokümanı Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 100.-TL makbuz karşılığı satın alınabilecektir.
6.Geçici Teminat Bedeli 3 (üç) yıllık bedel üzerinden alınır. Üç yıllık kira bedeli ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır.

No: Kira Bedeli Geçici Teminatı (%3)
1 Nolu Dükkan 22.815,00 TL 684,45 TL
2 Nolu Dükkan 15.291,00 TL 458,73 TL
3 Nolu Dükkan 15.291,00 TL 458,73 TL
4 Nolu Dükkan 15.291,00 TL 458,73 TL
5 Nolu Dükkan 15.291,00 TL 458,73 TL
8 Nolu Dükkan 10.521,00 TL 315,63 TL
9 Nolu Dükkan 8.865,00 TL 265,95 TL
10 Nolu Dükkan 8.865,00 TL 265,95 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR