KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKT.SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK.

Konya Teknik Üniversitesine ait yurt binası kiraya verilecektir

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKT.SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
320 öğrenci kapasiteli yurt binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile kiralanması
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.08.2020 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)


BÜNYESİNDE BULUNAN KİRALANACAK OLAN YURT BİNASINA AİT BİLGİLER
1-GENEL ŞARTLAR
Madde 1

Kiraya Verilecek Taşınmazın İli : KONYA Cinsi : Bina
İlçesi : SELÇUKLU İmar Durumu : Ruhsatlı
Mahalle/ Köyü : AKADEMİ Niteliği : Yurt Binası
Mevkii : Yeni İstanbul Caddesi 235/A Kiralanacak Olan Yer ve Amacı : Öğrenci Yurdu
Pafta No / Cilt No : 15 Kiralanacak Olan Metrekaresi : 6339 m²
Ada No /SayfaNo : 0 Kapasite : 320 Öğrenci
Parsel No / Sıra No : 1150 Muhammen Bedeli : 650.000,00TL +KDV (Altıyüzellibin Türk Lirası)
Yüzölçümü : 6339m² Geçici Teminat Bedeli : 19.500,00TL+KDV (Ondokuzbinbeşyüz Türk Lirası)

Madde 2
a-Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmaz Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce, 10/08/2020 tarihinde saat 13:00’de yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
b-İhale Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde, 10.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde Açık İhale Usulü ile toplanan komisyon huzurunda yapılacaktır.
c-Taşınmazın kira süresi 2 yıldır. İşletmecinin istemesi ve idarenin de uygun görmesi halinde kira süresi 2 (iki) yıla kadar uzatılabilir.
d- Taşınmazın tahmini bedeli (ilk yıl kira bedeli) KDV hariç 650.00,00.TL (AltıYüzElliBin Türk Lirası), Geçici teminat 19.500,00TL (OnDokuzBinBeşYüzTürk Lirası)’dir.
Geçici teminat Konya Teknik Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Vakıflar Bankası TR080001500158007307486262 numaralı hesabına yatırılır.
e- İhale dokümanı Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. İsteklilerin kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm maddelerini okunduğunu kabul ettiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.
Madde 3
İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler sıralanmıştır.
İhaleye katılabilmek için; 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminat yatırmak şarttır.
a-İhaleye katılabilmek için ilgili şahısların 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olup, engel hali bulunmamak.
b- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, TC Kimlik Kartı Fotokopisi.
c- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, (Yurt İşletmeciliği ve/veya Konaklama Hizmetleri Konusunda)
Gerçek / Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Tüzel kişi olması halinde; ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (b) ve (c) deki esaslara göre temin edecekleri belge, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi.
d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:
Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi.
Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e- Vekâleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f- Bu Kira Şartnamesinin her sayfası kaşelenip imzalanarak ihale dosyasında sunulacaktır.
g- Sabıka kaydı olmadığına dair belge (son 6 ay içinde alınmış).
h- İhale tarihinin bulunduğu ayda alınmış olan SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge.
ı-Geçici Teminat tutarının yatırıldığına dair vezne alındısı veya Banka Teminat Mektubu vermesi. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.
j- Yurt işletmesi ve/veya konaklama hizmetleri konusunda en az 1 yıl tecrübesi olduğunu gösterir belge.
Noter onaylı olmayan belgeler idare tarafından asılları görülmek şartıyla ASLI gibidir yapılarak kabul edilecektir.
Türk Ceza Kanununda bulunan ilgili maddeler ile doğrudan ihale kanuna aykırı hususlar görüldüğü takdirde sözleşme idarece tek taraflı fesh edilecektir.
İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 3. Maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatine kadar teslim edeceklerdir.
Madde 4
İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İDARENİN
İrtibat Telefonu: 0332 350 85 85
Adres : Rektörlük / Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu/KONYA

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR