KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 19 adet iş yeri satış ihalesi

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
19 adet iş yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 10:12
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
07.04.2020 12:30 K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BLOK OLARAK SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL BLOK KAT NO ALANI
(m²)
TİPİ TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
(TL)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 44 27.00 İşyeri 26,500.00 14,685.00 TL 08.04.2020 10:12
2 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 45 27.00 İşyeri 26,500.00
3 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 48 28.00 İşyeri 26,500.00
4 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 49 28.00 İşyeri 26,500.00
5 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 50 28.00 İşyeri 26,500.00
6 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 51 24.00 İşyeri 24,500.00
7 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 52 25.00 İşyeri 24,500.00
8 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 53 25.00 İşyeri 24,500.00
9 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 54 29.00 İşyeri 24,500.00
10 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 55 29.00 İşyeri 24,500.00
11 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 56 25.00 İşyeri 24,500.00
12 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 57 25.00 İşyeri 24,500.00
13 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 59 28.00 İşyeri 26,500.00
14 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 60 28.00 İşyeri 26,500.00
15 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 61 27.00 İşyeri 26,500.00
16 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 62 29.00 İşyeri 26,500.00
17 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 63 28.00 İşyeri 26,500.00
18 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 64 28.00 İşyeri 26,500.00
19 Gölcük Örcün 604 3 F/2 2 65 28.00 İşyeri 26,500.00
TOPLAM BLOK MUHAMMEN BEDELİ: 489,500.00


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile karşısında belirtilen tarih ve saatte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası A Blok Kat:1’deki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. maddelerine göre Açık Teklif Usulü ile blok olarak peşin veya taksitli satış ihalesi yapılacaktır.

İsteklilerde aranacak belgeler:

GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdanı sureti

b. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),

c. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)

d. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir)

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri
f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
g) Noter tasdikli imza beyannamesi,
h) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

TÜZEL KİŞİLERDEN:

  1. Tebligat için adres beyanı
  2. Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı),
  3. Geçici teminat bedeli ödeme makbuzu (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine yatırılarak temin edilecektir) veya geçici teminat mektubu (Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır)
  4. İhale şartnamesi ve ihale şartname bedeline ait makbuz (K.B.B. Hizmet Binası zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznesine 600,00 TL. yatırılarak temin edilecektir)
  5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
  6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi,
  7. Noter tasdikli imza beyannamesi,
  8. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Zemin kattaki Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı-İcra Takip Şube Müdürlüğünden alınacak “Borcu yoktur” belgesi.

ı) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi,
ı- a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
ı- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (ı-a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge,
i- a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
i- b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (i-a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge,
İstekliler, yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce, saat 12:30’a kadar, K.B.B. Yeni Hizmet Binası A Blok Zemin Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

  • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR