ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kitap kafe, kafeterya, oto yıkama ve market 36 aylığına kiraya verilecektir

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Erzurum Şehir Hastanesi E-BLOK E1-1-002 Mahal Kodlu Taşınmaz Kitap Kafe Kiralama İşi (Hastane Personelinin Kullanımı İçin (36 Aylık), Erzurum Şehir Hastanesi E1-1-002/E-5-008A Mahal Kodlu Taşınmaz Kafeterya Yeri Kiralama İşi (36 Aylık), Erzurum Şehir Hastanesi A-Blok Orta Zemin Kat Garaj Yeri Taşınmazı Oto Yıkama Ve Vale Hizmeti Yeri Kiralama İşi (36 Aylık), Erzurum Şehir Hastanesi A-Blok A- OZ-027 Mahal Kodlu Taşınmaz Süper Market Ve Market Depo Yeri Kiralama İşi (36 Aylık)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası İhale Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN

İli : Erzurum

İhale Usulü : Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde; mülkiyeti idaremize ait kapsamı ve şartları ihale dokümanında yer alan ticari alanların 2886 sayılı Kanunun 35/c maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi ihale edilecektir.

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI:


a) Adı : Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü

b)Adresi : İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası
Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUM

c) Telefon ve Faks No : 0442 343 43 80 – 87

d) Elektronik posta adresi(varsa) :……………………..
İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler İle Yeterlilik Değerlendirmesinde Uygulanacak Kriterler:


a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna dair belge ve tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası, bildirir belge,

b) Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını (Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik Fotokopisi) tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını gösterir belgeyi bildirmeleri,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

ç) Geçici teminat olarak teklif verilecek ticari alanla ilgili muhammen bedel tutarının en az % 25’i tutarındaki bedelin ihale saatinden önce Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ıncı ve 27 inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubunun (Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa, süresiz olduğu ibareleri ve banka teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) verilmesi şarttır.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) Ticaret veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına veya ilgili Meslek Odasına (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) belge veya bağlı bulunduğu dernek kayıtlarında ihale konusu veya benzeri işle iştigal ettiğini gösterir veya oda kayıt belgesi veya faaliyet belgesi veya İlgili Meslek Dallarına ait ustalık belgesi.


f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadıklarına dair belge.


g) Dosyanın satın alındığına dair makbuz ve Kira Şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanması ve son sayfasının okunup, her şartı kabul ettiğini belirtip imzalaması.


MADDE 1-Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerine ait taşınmazlarının kiraya verilme işi, 16.12.2019 tarihinde saat 09:00 - 09:30 - 10:00 11:00’da Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası (Üniversite Mah. Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat yolu Cad. Yakutiye/ERZURUM) ihale salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.


MADDE 2–Taşınmazların tahmini kira bedelleri, geçici teminat tutarları, ihale tarih ve saatleri,

Kiralanacak Yer Süresi Yaklaşık Kira Bedeli Geçici Teminat Tutarı (%25) İhale Tarih ve Saati
Erzurum Şehir Hastanesi E-BLOK E1-1-002 Mahal Kodlu Taşınmaz Kitap Kafe Kiralama İşi (Hastane Personelinin Kullanımı İçin (36 Aylık) 36 Ay 720.000,00TL 180.000,00 TL 16.12.2019
09:00
Erzurum Şehir Hastanesi E1-1-002/E-5-008A Mahal Kodlu Taşınmaz Kafeterya Yeri Kiralama İşi (36 Aylık) 36 Ay 1.800.000,00 TL 450.000,00 TL 16.12.2019
09,30
Erzurum Şehir Hastanesi A-Blok Orta Zemin Kat Garaj Yeri Taşınmazı Oto Yıkama Ve Vale Hizmeti Yeri Kiralama İşi (36 Aylık) 36 Ay 180.000,00 TL 45.000,00 TL 16.12.2019
10,00
Erzurum Şehir Hastanesi A-Blok A-
OZ-027 Mahal Kodlu Taşınmaz Süper Market Ve Market Depo Yeri Kiralama İşi (36 Aylık)
36 Ay 1.080.000,00 TL 270.000,00 TL 16.12.2019
11,00

MADDE 3-Taşınmazların miktarları; yukarıda tabloda belirtildiği şekildedir.


İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Tüm Alımlar ve Tedarik Yöntemleri Biriminden ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların 50,00 TL Şartname ücretini Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Muhasebe Birimi Halk Bankası Merkez Şube TR 65 0001 2009 3420 0005 0000 02 IBAN nolu hesaba yatırmaları ve doküman almaları zorunludur. 2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR