İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kırtasiye ve fotokopi merkezi 2 yıl süreli kiraya verilecektir

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kış Bahçesinde (Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MAL

İLİ İLÇESİ MAHALLE CİNSİ PAFTA ADA PARSEL KİRAYA VERİLECEK Y.ÖLÇÜM (m²) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI İLK YILTAHMİNİ KİRA BEDELİ(TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 İstanbul Üsküdar Bulgurlu Kapalı Alan - 1059 34 47,15 2 (Yıl) Kırtasiye ve Fotokopi Merkezi olarak kullanılacaktır. 51.000,00 1.530,00 17.12.2019 10.00
Madde 1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti İstanbul Medeniyet Üniversitesine ait taşınmazın kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. ve devamı madde hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile yukarıda gösterilen tarih ve saatte İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü Kış Bahçesinde (Dumlupınar Mah. D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL) bulunan İhale Salonunda yapılacaktır.
Madde 2- Kira Şartnamesi ve eklerinin görülmesi ve temini: İhale dokümanı, bedelsiz olarak görülebilir ve 50,00 TL karşılığında satınalınabilir.
a. Kira Şartnamesi ve eklerinin görülebileceği ve alınabileceği yer: İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
b. Teklifler İhale Komisyonuna 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 46. maddesindeki usullere göre verilecektir.
Madde 3- Kira şartnamesindeki genel ve özel şartların tüm madelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir.
Madde 4- İhalelere katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarını gösterir belgeyi,
b) Tebligat için Türkiye'de adres gösterir belgeyi,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını gösterir resmi belgeyi,
ç) Geçici teminatı yatırmış olduklarını gösterir belgeyi,
d) Gerçek kişiler ile tüzel kişilerin şirket müdürlerinin, sahip ve ortaklarının adli sicil kaydını gösterir, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş belgeyi, e) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
f) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,
h) Yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,ihale saatinden önce, ihale komisyonu başkanlığına, kapalı zarf içinde vermeleri şattır.
Madde 5- Geçici teminat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının, Ziraat Bankası, Çemenzar Şubesi neznindeki TR22 0001 0009 0058 8569 195001 İBAN numaralı hesabına açıklama kısmında hangi ihaleye ait geçici teminat olduğu belirtilerek yatırlır. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel istekliler, 4.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak İhale Komisyon Başkanlığına ihale saatinden önce teslim edeceklerdir.
Madde 6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR