EDİRNE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Keşan Atatürk Stadı'ndaki dükkan kiraya verilecektir

EDİRNE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Keşan Atatürk Stadı 9 .Nolu Dükkan
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi idari binasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ H A L E İ L A N I

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1-Keşan Atatürk Stadı 9 .Nolu Dükkan 1 (bir) yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.

2-İhale, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Aliço Güreş Eğitim Merkezi idari binasında, 06/07/2020 Pazartesi günü, saat: 15.00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

3-Dükkanın yıllık muhammen bedeli 6.800,00.-TL (Altı Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) olup, ihaleye esas % 15 (Yüzde On Beş) geçici Teminat 1.020,00.-TL. (Bin Yirmi Türk Lirası) dır. İl Müdürlüğümüzün Ziraat Bankası Edirne şubesi nezdindeki TR 80 0001 0000 9788 2625 0350 01 nolu İban hesabına yatırılacaktır.

4-İhale bedeli üzerine %18 KDV, %5 Spor Payı, %6 Kati Teminat, Damga Vergisi ve İhale Karar Pulu ilave edilecektir.

5-İhaleye katılmak isteyenlerden istenecek belgeler.
a-)İhaleye katılım dilekçesi.
b-)Kimlik belgesi fotokopisi.
c-)Tebligat için adres beyanı.
d-)Gerçek kişiler için ikametgah belgesi.
e-)İhale dokümanı alındı makbuzu.
f-) Gerçek kişi olması halinde imza örneği.(Noter tasdikli)
g-)Tüzel kişilerde teklifte bulunacak kişilerin yetki belgesi ve imza sirküleri ile tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek teşekkülden ihale yılı içinde alınmış sicil belgesi.(aslı ya da noter tasdikli sureti)
ğ-)Vekaleten ihaleye katılacak olanlar için vekaletname. (Noterden)
ı-)Gerçek kişi olması halinde ilgili meslek oda kayıt belgesi.
i-)Vergi borcu ve SGK.borcu olmadığına dair belge.
j-)2886 sayılı kanuna göre ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname.

6-İhaleye ilişkin Şartname, mesai saatleri içerisinde Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşletmeler Servisinde görülebilir ihaleye katılacak olanların ihale dokümanı alması zorunlu olup, ihale doküman bedeli 50,00.- TL.(ElliTürkLirası) dır.

7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR