KARS 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kars Merkez'de süt entegre tesis ve 3 katlı idare bina icradan satılıktır (çoklu satış)

KARS 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092676
Şehir : Kars
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/114 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,126,860 TL
Birinci Satış Günü
:
04.02.2020 14:30
İkinci Satış Günü
:
03.03.2020 14:30
Satış Yeri
:
Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KARS
1. İCRA DAİRESİ
2014/114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 503 Ada, 6 Parsel, LADİKARS Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydında süt ürün entegre tesisleri üç katlı idare bina ve arsası niteliğindedir. Taşınmaz yapılantehit sebebiyle 506 ada 13 parsel olarak değişmiştir. Taşınmaz imar durumunda arıtma tesisi alanında kaldığı belirtilmiştir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre parsel üzerinde entegre süt ürünleri tesisi ile zemin +2 normal kat ülmak üzere üç katlı idare binası yer almaktadır. entegre süt tesisi 928 m2, idare binası 150,87 m2 birkat , 452,61m2 3 katlı yapının toplam alana sahiptir. Bina yaklaşık 15-20 yaş aralığındadır. Taşınmazın bulunduğu bölgenin teknik altyapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz araç muayene istasyonuna 450 m uzaklıktataşınmaz düz ve eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmaz içinde peynir altı suy ufiltresi 10000 lt , plakalı süt soğutucu, süt temizleme seperatörü birer adet , yoğurt sütü tankı 1000 lt 3 cidarlı, asit alkali çözelti tankı3000 lt, , su tankı, cıp pompası 10.000 LT 2 şer adet,kültür tankı soğutmalı tip, kontrol pompasıdahil komple süt pastorizatörü, kaşar proses tankı 3000lt paslanmaz çelik platform dahil, buhar santrali, süt kantarı,kantar altı havuz birer adet, soğuk depo kapısı 5 adet, yoğurt arabasi 2 adet, ayran masası , kaşar masası 2 adet, p.c. süt stok tankı 6000lt, krema separatörü 5000 lt/h, yoğurt sütü ara tankı, yoğurt sütü dolum tabancası ve kollektörü 2 adet, kaşar haşlama ve gramajlama makinesi, kaşar kalıbı 100 adet bulunmaktadır.
(Bu taşınmaz yönünden ihaleye katılacak olanların OSBK'nun 15'inci maddesinin 3. Ve 4. Fıkraları uyarınca Kars Organize Sanaayi Bölgesi kuruluş protokolünde belirtilenkatılımcı niteliklerini taşıması gerekmektedir. KarsOrganize Sanayi Bölge müdürlüğünün 22/11/2019 tarih ve 2019/566 sayılı yazılarında aranan nitelikler olarak; uygulama yönetmeliğininKurulamayacakTesisler başlıklı 54. Maddesinde; 1) Osb'lerdeaşağıdaki tesisler kurulamaz; karmave htisas OSB'lerde1-Ham petrol rafinerileri, 2- Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştırılığı ve gazlaştırıldğı tesisler ile asfalt plent tesisleri, 3- Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 4- çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler, 5-Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 6-Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenerek ara/nihai ürüne dönüştürülmesiamacıyla projelendirilen tesisler veya zengileştirilmesi ile ilgili tesisleri, 7-Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 8-endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 9-İhtisas OSB'nin kendi üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardan enerşi üreten tesisler hariç olmak üzere ihtisas OSB'lerin kuruluş protokolünde belirtilmeyen alanlarda faaliyet gösteren tesisler,b-Karma Osb'lerde;Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2-petrokimya kompleksleri, 3- üretimde kapal ıproses, gaz vya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, tuğla ve kiremit fabrikaları , kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4-Klor alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidrolik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 5- asbest , asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 6-ham deri işleme, padk v esadece hayvan kesimi yapılan tesisler, 7-hammadealanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, talk, barit kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri, 8-katı atık ayrıştırma tesisleri ve her türlü atığın nihai ve/veya ara depolanması ve-veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler ile toksit, tıbbi ve tehlikeli atıkların yakılmak ve kimyasal yolla arıtılmak suretiylebertafar edilmesen yönelik tesisler, 9-Osb tüzelkişiliği ve katılımcının kendi ihtiycı için kurulan/kurulacaklar hariç olmak üzere günveş v erüzgardan elektirik enerjisi üreten tesisler kurulamaz, 2- bu madde hükmünden yürürlükteki çevre mezuvatı hükümlerinin yerine getirlimesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin OSB yönetimlerince alınması kaydıyla; a-kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veyabaşka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı ile atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler, b- Ormansal tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler, c-Osb'ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB'nin kendi katı atıklarını ve müşterek arıtma tesislerinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler müstesnadır. 3-) Birinci veikinci fıkra haricinde karma Osb'lerde , Osb'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörler , mevcut sektör yapısı, kurulacak tesisin alt yapı ve atık su arıtma tesislerine etkisi, herhangi bir olumsuzlu kanında tetikleyici etkisi, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisi gibi hususlar dikkate alınarak onu ile ilgil ikurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde kara rverilir"denilmektedir. Osb'nin kuruluş protokolü (Ana Sözleşme)Katılımcıların sektör grupları başlıklı 5. Maddesinde "kars organize sanayi bölgesinin sektör grupu, osb kanunu ve osb uygulama yönetmeliğinde tarifi yapılan "KARMA OSB" olmakla birlikte, sektör giruplarından bir değişiklik yapılması istenmesi halinde Bakanlıktan izin alınmak şartıyla OSB genel kurul kararına sunularak yürürlüğe girecek ve durumtadilat ile ana sözleşmeye işlenecektir." denilmete olup, ilgili madde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanununa istinaden çıkarılan uygulama yönetmeliği kurulamayacak tesisler başlıklı 54. Maddesindeki nitelikleri kapsamaktadır.)
Yüzölçümü : 9.731,29 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yukarıda Belirtilmiştir
Kıymeti : 2.126.860,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 183 Ada, 14 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, Tapu kaydında avlulu kargir ev niteliğinde olan taşınmaz dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-6 (bitişik nizam altı) kata müsait mesken bölgesinde bulunmaktadır. Taşınmaz kurban ali çelik caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde iki farklı karşılıklı tek katlı kargir ev yer almakta olup, evlerden birinin caddeye bakan kısmındaki bir odası dükkan olarak kullanılmakta, evlerin kapı numarası 64 ve 66'dır. Yapılar 35-40 yaş aralığındadır. Belediye hizmet sınırları ve mücavir alanı içerisinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapılardan biri 58m2, diğeri 54m2 alana sahiptir. Katı yakıt sobalı olarak ısınmaktadır. yapıların dış cepheleri sıva ve boyalı olup,sıva ve boya dökülmeleri fazlacadır.
Yüzölçümü : 248,70 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda Belirtilmiştir
Kıymeti : 281.157,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 191 Ada, 17 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydında avlulu kargir ev niteliğindedir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaimar yoluna cephesi olmadığından komşu parseller ile tevhid edilme şartı ile B-6(bitişik nizam altı) kata müsait konut altı ticaret bölgesinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle iki katlı kargir ev yer almakta olup, yapının kapı numarası 1677dir. Yapı 25-30 yaş aralığındadır. Taşınmaz Kars belediyesi hizmet sınırları ve mücavir alan içindedir. Taşınmaz şerih merkezine yakın olup, ulaşım çok kolay ve yönlüdür. Taşınmaz üzenideki iki katlı yapının zemin katı 147,60m2, 1. katı 189,15 m2 alana sahiptidr. Yapının ısınma sistemi katı yakıt, çatı örtüsü galvanizli sac, pencere doğramaları ahşap doğramadır. Taşınmazın alt yapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 295 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda Belirtilmiştir
Kıymeti : 370.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 181 Ada, 16 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydında avlulu kargir ev niteliğindedir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre; taşınmazın ibar durumu 1/1000ölçekli uygulama imar planında B-6 (Bitişik nizam altı) kata müsait mesken bölgesinde kaldığı, taşınmaz Wesel caddesi üzerinde yer almaktadır. Keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde 3 katlızemin+2 normal kat apartman tipi konut, odunluk ve sundurma garaj bulunmaktadır. Taşınmazın bin anumarası 62'dir. Yapı yaşı yaklaşık 15/20 yaş aralığındadır. Şaınmaz şerih merkezine yakın olup, ulaşım kolay ve çok yönlüdür. 3 katlı konutun her biri yaklaşık 170,00m2 olmak üzere toplam alan 510,00m2'dir. Odunluk ve sundurma garaj ise 42,00m2 alana sahiptir. Yapının çatı örtüsü galvanizli sac, pencere doğramalarızemin kat pvc, 1. ve 2. katın ahşap doğramadır. Taşınmazın alt yapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 389 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 610.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : /--
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:05 - 15:10 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 181 Ada, 4 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydında avlulu kargir ev niteliğindedir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre , taşınmaz 1/1000 ölçekliuygulama imar planında B-6(bitişik nizam altı) kata müsait mesken bölgesinde kalmakta olup , taşınmazın bir kısmı imar yolunda kalmaktadır. Taşınmaz wesel caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle herhangi bir yapı yer almamaktadır. taşınmaz şehir merkezine yakın olup, ulaşım kolay ve çok yönlüdür. Taşınmazın alt yapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 291 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:15 - 15:20 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 540 Ada, 41 Parsel, İSTASYON Mahalle/Köy, Taşınmaztapu kaydında ev ve arsası niteliklidir. Taşınmaz yapılan3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereği 1603 ada 2 parselve 285,37m2 olarak güncellenmiştir. Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre ;
Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaB-5(bitişik nizam beş) kata müsait mesken bölgesinde kalmaktadır. Taşınmaz faikbey caddesi ile şehit er tekin baran sokak arasında yer almakta olup, Faikbey caddesi ve şehit er tekin baran sokağa cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibariyle parsel üzerinde herhangi bir yapı yer almamaktadır.Taşınmazın alt yapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 334 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 334.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:25 - 15:30 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı ve Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 46 Ada, 1 Parsel, BÜLBÜL Mahalle/Köy, Taşınmaz tapu kaydında ik ikatlı kargir bina ve arsası niteliğindedir. (taşınmaz3402 sayılı kanunun 22/a maddesi gereğince Örnek Mahallesi 1575 ada 1 parsel ve 247,13 m2 olarak güncellenmiştir) Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre;taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-3(bitişik nizam üçkata) müsait mesken bölgesinde kaldığı belirtilmektedir. Taşınmaz turan çelik caddesi ile hat sokak arasında kalmaktadır. Keşif tarihi itibariyle iki katlı kargir ev ve basit bir odunluk yapısı yer almaktadır. Yapılar yaklaşık 25-30 yaş aralığındadır. Taşınmaz şehir merkezine yakın olup, ulaşım çok yönlü ve kolaydır. Taşınmaz üzerindeki kargir yapı 87,70m2 tek kattoplamda 175,74 m2 alana sahiptir. Odunluk 23,40 m2'dir. Taşınmazın çatısı ahşap oturtma , çatı örtüsü galvanizli sacdır. pencere doğramaları ahşaptıdr. Taşınmazın alt yapısı tamamlanmış olup, gerek belediye gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 248 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yukarıda belirtilmiştir.
Kıymeti : 233.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : --
1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 15:40 - 15:45 arası
2. Satış Günü : 03/03/2020 günü 15:40 - 15:45 arası
Satış Yeri : Kars Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü İcra Kalemi
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Açık arttırmaya iştirak edeceklerin muhammen bedelin %20'si oranında nakit veya banka teminat mektubu vermeleri gerektiği, " İ.İ.K.9.MADDE: İcra ve İflas dairelerine yapılacak her türlü nakdi ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır, hükmü gereğince teminat banka hesabına yatırılması gerektiğinden, hesaplanan teminat tutarının ihale saatinden önce Vakıflar Bankası TR 650001500158007290516832 İBAN nolu hesaba, dosya numarası ve ihale katılımcısının adı-soyadı ve T.C.kimlik numarası yazılarak yatırılması ve dekonttan bir suretin ibraz edilmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR