KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesinde büfe belediyeden kiralıktır

KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TEKİRDAĞ İLİ
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞYERLERİ KİRALAMA İLANI

NO .MAHALLE ADA / PARSEL
MEVKİ
NİTELİĞİ İLK YIL .MUHAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SAATİ İHALE TARİHİ İHALE YERİ
1 Cumhuriyet Mithatpaşa Caddesi ile Turgut Özal Caddesi .kesişimin de yer alan parktaki büfe 15,00 m² BÜFE 3.000,00 TL
+ KDV
270,00 TL 13:30 23.01.2020 Komisyon Toplantı Odası
2 Bahçeağıl Köy Yolu Sok
61 nolu
.95,00 m² İŞYERİ 2.400,00 TL
+ KDV
216,00 TL 14:00 23.01.2020 Komisyon Toplantı Odası
3 Mimar
Sinan
Karaağaç Ek .Hizmet Binası 3.katında bulunan (8 adet ofis) 334,01 m² OFİS 7.200,00 TL
+ KDV
648,00 TL 14:30 23.01.2020 Komisyon Toplantı Odası


1-Yukarıda yazılı hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait işyerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile 3 yıllığına ihale edilecektir.(Fiili Durumları Boştur.)
2-İhaleler yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan 9. Kat Toplantı salonunda Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3- Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun saat ayarı esas alınacaktır.
4-Taşınmazların ilk yıl için tahmin edilen kira bedelleri ve geçici teminat tutarları tabloda gösterilmiştir.
5- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale günü ve saatinde aşağıda belirtilen belgeleri Encümen üyeleri huzurunda ibraz etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

A. İsteklilerin Kanuni İkametgâh ilmühaberi,
B. İsteklilerin Türkiye’de tebligat için adresini gösterir belge,
C. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası Belgesi,
a) Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
b) Ortak girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı (a) maddesindeki esaslara göre temin edecekleri belge,
D. İmza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde şirket ortaklarının hisse durumları ve şirketteki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği ile Tüzel Kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge
E. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi

F. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi ( ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ortaklık sözleşmesi Noter tasdikli verilir ) ayrıca ortak girişimin bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri aracılığı ile imzalayacaklardır.
G. Kooperatif olası halinde İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi ,
H. Kapaklı Belediye Başkanlığına vergi, resim, harç,vs. herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden 2020 yılına ait alınmış yazı,
I.a) Bağlı olduğu Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge (bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
b) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına veya borcun taksitlendirildiğine ve geçmişe ilişkin taksitlerin ödendiğine dair belge ( bu belgenin ihale gününden 1 (bir) ay önceden daha eski bir tarihte alınmış olmaması gerekmektedir)
J. Şartnamede belirtilen geçici teminatın Belediye veznesine veya Belediyenin - KAPAKLI ŞUBESİ TR 68-0001-5001- 5800-7292-2904-23 nolu hesabına yatırıldığını gösterir belge veya bu miktarda banka veya finans kurumlarından alınmış süresiz teminat mektubu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunda öngörülen teminat değeri taşıyan belge
K. İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişilerce veya ortak girişimlerce, her sayfası ayrı ayrı yetkili veya vekilince imzalanmış şartname ve ekleri,
L. İhale şartnamesini satın aldıklarına dair tahsilât makbuzu
M. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 84. maddesi gereğince ihalelerden yasaklı olmadıklarına dair dilekçe.
6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesinin 1.fıkranın a,b,c bentlerinde yazılı kimseler ile bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamazlar. Bu yasağa uymayarak ihaleye girip ihale kazananın ihalesi fesih edilerek, yatırmış olduğu teminat irat kaydedilir. Ayrıca Belediyeye vergi, resim, harç, kira bedeli gibi vesaire borcu bulunan gerçek veya tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortaklarının Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış herhangi bir borcu olmadığına dair yazı ibraz etmedikçe ihaleye iştirak edemezler. Buna rağmen ihaleye iştirakleri halinde ihale üzerlerine bırakılsa dahi iptal edilir.
7. İhaleye ilişkin Şartnameler ihale tarihine kadar mesai saati içerisinde İnönü Mahallesi Eski Cami Caddesi No:4/6 adresindeki Kapaklı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir, 100,00- TL. (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
8. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR