TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kantin/kafeterya (138 m2) kiraya verilecektir

TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI (KAŞÜSTÜ KAMPÜSÜNDE 138 METREKARE ALANIN KANTİN ALANI OLARAK KİRALANMASI İHALESİ)
T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi


Aşağıda tapu kaydı ve her türlü nitelikleri belirtilen hazinenin özel mülkiyetindeki Kurumumuzda 138 metrekarelik alanı, Kantin/Kafeterya Alanı olarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 16.12.2019 tarihinde saat 10:30 da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsünde toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama yapılacaktır. İhale dokümanı Satınalma biriminde görülebilir ve doküman bedeli (100,00 TL) yatırılarak Satınalma biriminden satın alınabilir.

1-İDARENİN:

İdarenin Adı T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adres Kaşüstü Mah.Topal Osman Sok. No: 7 Yomra / TRABZON
Telefon/Fax 0 462 341 56 30/0 462 341 56 54


2-İHALE KONUSU KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN BİLGİLERİ:

İli Trabzon
İlçesi Yomra
Mahalle/Köy Kaşüstü Mah.
Pafta No G43b02d3c
Ada / Parsel No 320 / 1
Cilt / Sayfa No 14 / 1364
Yüzölçümü(m2) 38.842,03
Hazine Payı Tam
Cinsi Hastane
Niteliği 138 m2 lik Alan Kantin/Kafeterya Alanı Olarak


3-İHALENİN;

Yapılacağı Yer T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü
Tarihi ve Saati 16.12.2019 tarihinde saat: 10:30
Tahmini Bedel(İlk Yıl) 751.575,94 TL
(yediyüzellibirbinbeşyüzyetmişbeştürklirasıdoksandörtkuruş)
Geçici Teminat Tahmini Bedel Üzerinden % 20 oranında Geçici Teminat Alınacaktır. Geçici Teminat Bedeli 150.315,19 TL (yüzellibinüçyüzonbeştürklirasıondokuzkuruş)
Kira Süresi 3 Yıl - 36 Ay


4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAK BELGELER:

 1. İhale ile ilgili resmi işlemlerde kullanılmak üzere tebligat için adres beyanı,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

2.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, ihale tarihinden önce son altı ay içerisinde alınmış Nüfus Kayıt Örneği veya idare yetkililerince “Aslı İdarece Görülmüştür” şeklinde onaylanmış T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi veya noter onaylı T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sureti,
2.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 1. T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi veznesine veya idarenin Halkbankası Trabzon Şubesindeki TR970001200977100044000011 Nolu hesabına yıllık muhammen bedelin % 20’si kadar Geçici Teminatın yatırıldığına dair dekont aslı veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubu Aslı (2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.)
 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Meslek Odalarından Kantin-Kafeterya-Market –Büfe işlerinden herhangi biri ile iştigal ettiğine ve gerekli nitelik ve yeterliliğe haiz olduğuna dair noter tasdikli Meslek Odası Belgesi,
 3. İlk ilan tarihinden sonra alınacak adli sicil kaydı olmadığına dair belgenin aslı,
 4. İlk ilan tarihinden sonra alınacak SGK prim borcu olmadığını gösterir belge,
 5. İlk ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
 6. Milli Emlak Müdürlüğüne borcu (ecremisil vb.) olmadığına dair, ilk ilan tarihinden sonra Milli Emlak Müdürlüğü/Milli Emlak Şefliği veya Defterdarlıktan alınacak belgenin aslı,
 7. Bağlı bulunduğu meslek veya esnaf odasından ilk ilan tarihinden sonra alınacak ihaleden men yasağı olmadığına dair belgenin aslı,
 8. İdarece düzenlenen şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
 9. İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzu. İhale Doküman Bedeli 100,00 TL olup T.C. Trabzon Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi veznesine veya idarenin Halkbankası Trabzon Şubesindeki TR970001200977100044000011 Nolu hesabına yatırılabilir.
 10. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR