BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşyeri kullanım hakkı kiraya verilecektir

BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.03.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bağlar Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
DİYARBAKIR BAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden

İLANDIR
Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Bağlar İlçesi Bağcılar Mahallesi sınırları içerinde bulunan 1 adet cafe ile 1 adet büfenin ve Mevlana Halit Mahallesinde bulunan 2 adet cafenin 6 yıllığına Kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35- a) Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
Madde 2 - İşin ihalesi aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediyemiz Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

KİRALANACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE


S.NO.

CAFE VE BÜFE İSİMLERİ

ADRES

ADA-PARSEL

KAPALI ALAN

MUHAMMEN BEDEL
( 1 AYLIK )

GEÇİCİ TEMİNAT
(6 Yıllık % 3 )

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

AVEDİK CAFE

Ncity karşısı MTA parkı

1008/1

210m2

2.808,33

6.066,00

30.03.2020

10.00

2

SİPAN CAFE

Rihan Parkı

6834/0

344m2

3.208,33

6.930,00

30.03.2020

10.15

3

CAFE LEYLA KASIM

Leyla Kasım Parkı

1340/1

255m2

1.600,00

3.456,00

30.03.2020

10.30

4

ROZERİN BÜFE

Evdala Zeynike Parkı

4281/1

9m2

299,17

646,21

30.03.2020

10.45


Madde 3 – İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
3.1 GERÇEK KİŞİLER
a – Nüfus cüzdan sureti
b – Kanuni ikametgah belgesi
c – Temsil durumunda noter onaylı vekaletname
d – Noter onaylı imza beyannamesi
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı
h- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki Cumhuriyet Savcılığından hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, zimmet ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan suç kaydı olmadığına dair belge getirmek.
ı-Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı ( Belediyemizden alınacak)
i- SGK borcu olmadığına dair yazı
j- Vergi Dairesine borcu olmadığına dair yazı

3.2 TÜZEL KİŞİLER
a – Ticaret sanayi odası veya oda kayıt belgesi (2020 yılında alınmış olacak)
b – Ticaret sicil gazetesi aslı veya noter onaylı sureti
c –Tüzel kişiliği temsilen teklif verecek kişi/kişilerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi
d – Ortak girişim olması halinde noter onaylı “ortak girişim beyannamesi” ile her ortağa ait yukarıda belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir.
e – Bağlar İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminat mektubu yada geçici teminat alındı belgesi
f – İç zarf (teklif mektubu bırakılacak)
g – İşe ait şartname ve şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı
h- Belediyemize kira ve ecrimisil borcu olmadığına dair yazı ( Belediyemizden alınacak)
ı- SGK borcu olmadığına dair yazı
i- Vergi Dairesine borcu olmadığına dair yazı
Madde 4 – İhaleye katılacak istekliler teklif dosyalarını 30.03.2020 Pazartesi saat 10:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekir.
Madde 5 – İstekliler 6 Yıllık kira bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendilerinin belirleyecekleri tutarda geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
Madde 6 – İstekliler kiralanacak kafeler için takdir edilen aylık kiralama bedelin üzerine çıkarak tekliflerini hazırlayıp KDV hariç olarak verecekler.İhale komisyonunca ihale salonunda artırıma gidilecek ve artırım sonucunda verilen en yüksek teklif idarece uygun bedel olarak kabul edilecek ve ihale en yüksek teklifi verenin uhdesinde kalmış sayılacak.
Madde 7 – İhale ile ilgili şartname, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve 250,00TL Belediye veznesine yatırılarak temin edilebilir.
Madde 8 – Tüm kafeler için teklif verecek istekli, her bir kafe için ayrı şartname aldıktan sonra, ayrı ayrı dosya hazırlayıp; dış zarfa gireceği ihalenin bilgilerini yazarak tekliflerini verir.
Madde 9– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR