İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü 36 taşınmazı kiraya verecek

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI ( İSTANBUL – KOCAELİ )

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR :
1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira dosyasındaki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde 08.04.2020 Çarşamba günü saat 10:30 da İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak olan ihale ile 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ihale neticesinde noter onaylı sözleşmeyle, 17. Sıradaki taşınmaz hariç 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir.
2. İhaleye katılmak isteyen veya yetkilisi gerekli evrakları en geç 07.04.2020 Salı günü saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Posta, telgraf, faks, mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
3. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdaremiz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
4. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup stopajdan muaftır. Ancak dosya numarası "M" ile Başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlar olup stopaja tabidir.
5. İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER;
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik (nüfus cüzdanı veya ehliyet) aslı ve fotokopisi, banka dekontu;
b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi, banka dekontu;
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, banka dekontu;
d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza sirküleri, banka dekontu;
e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;
f-) İhale geçici ve ek teminatı veya banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaat; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getirecektir.
g-)Muhtevasında geçerlilik süresi belirtilen belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış (Şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
6. İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır. İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri, Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilmez.
7. Geçici, ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR480001500158007409655820 numarasına ve Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki İBAN: TR540021000000200034200001 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) teminat mektuplarının SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. Teminat miktarı; Geçici ve Ek Teminat miktarı toplamı olan %23 tür.
(Dekontta kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı" belirtilmelidir.)
8. İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu GEÇİCİ ve EK TEMİNAT Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.
9. Kira sözleşmesi düzenlenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılayıp karşılamayacağı, lüzumu görüldüğü takdirde şartların tespitini sağlayacak belgelerde istenilerek tespit edilecektir ve sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil alınacaktır.
10. İhale listesinin 17. sırasındaki taşınmazın kirası yılık peşindir. 10 yıl süreli olarak kira ihalesine çıkarılmıştır.
11. Açık teklif suretiyle yapılacak ihalede istekli olmaması halinde 22 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 10:30 Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası panosuna asılır.
12. Sözleşmeye müteakip elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır. Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatırarak belgelerin birer nüshası İdareye sunulacaktır. (Geçici ve ek teminat, abone olunduktan sonra iade edilecektir.) Önceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
13. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması hususları kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verecektir.
14. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanımı kararı alınması halinde karar, kiracıya yazıyla bildirilir. Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
15. Tuvalet vasıflı taşınmazları kiralayacak olan gerçek/ tüzel kişiler taşınmazın temiz tutulması ve bakımından sorumludur. Camii tuvaletleri sabah ezanıyla birlikte açılacak yatsı namazı sonrasına kadar açık tutulacaktır. Kiracı bay-bayan helaları kiralama özel şartnamesinde bahsi geçen tüm maddeleri yerine getirmekle yükümlüdür. İdaremiz tarafından yapılan kontrollerde aksi bir durum tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı feshedilebilecektir.
16. Arsa, Açık depo vasıflı taşınmazların üzerine en fazla 10 m², taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. dışında kalıcı veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz. İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir.
17. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Kiralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. Www.Vgm.Gov.Tr/ İhale İlanları ve İdaremizin (0216) 965 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 6952130 nolu fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
18. İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta masrafları kiracıya aittir.
İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI ( İSTANBUL – KOCAELİ )
SIRA DOSYA İLİ İLÇESİ MAHALLESİ SOKAK KAPI CİNSİ KULLANIM AMACI ADA PARSEL ALANI ( m2 ) HİSSE AYLIK / YILLIK (-TL) MUHAMEN BEDELİ GEÇİCİ VE EK TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATI
1 341171450000 İstanbul Üsküdar Muratreis Selamiali Efendi 138 Zemin Kat 1 Nolu Depolu Dükkan Dükkan 2621 283 175 m2 Tam 2.500,00 ₺ 6.900,00 ₺ 8.04.2020 10:30
2 342170202004 İstanbul Ümraniye Kazım Karabekir Adem Yavuz 42/A-B-C Dükkan Dükkan 2113 21 1.299 m2 sahalı taşınmazın krokide (A+B+C) ile işaretli 194 m2 si Tam 17.000,00 ₺ 46.920,00 ₺ 8.04.2020 10:30
3 341430001000 İstanbul Ataşehir İçerenköy Camii 23/A Dükkan Dükkan 1295 27 10,82 m2 Tam 700,00 ₺ 1.940,00 ₺ 8.04.2020 10:30
4 341040017002 İstanbul Beykoz Yalıköy Medineli Hacı Ahmet Akfırat 30/D Camii Altında Dükkan Dükkan 456 1 36 m2 Tam 250,00 ₺ 690,00 ₺ 8.04.2020 10:30
5 MÜL/A-361-20 İstanbul Kadıköy Erenköy Nimet Ekşioğlu 3-/1 B/Blok 9.Kat 20 nolu Daire İkametgah 2972 179 220 m2 Tam 7.115,00 ₺ 19.640,00 ₺ 8.04.2020 10:30
6 341171310000 İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Sedirçam 7 A Blok Bodrum Kat 1 Nolu Daire İkametgah 1901 8 88,3 m2 Tam 1.000,00 ₺ 2.760,00 ₺ 8.04.2020 10:30
7 341171396001 İstanbul Üsküdar Ünalan Sincap 20 1. Kat, 1 Nolu Daire İkametgah 2409 10 90,00 m² Tam 850,00 ₺ 2.350,00 ₺ 8.04.2020 10:30
8 341171770007 İstanbul Üsküdar Ünalan Şamil 6 3. Kat 4 Nolu Daire İkametgah 2404 3 86,00 m² Tam 1.100,00 ₺ 3.040,00 ₺ 8.04.2020 10:30
9 341110501000 İstanbul Kadıköy Göztepe Bayır /Yeşil Bahar 65/2 Bina 2 Katlı Bina 2994 10 73 Tam 3.591,00 ₺ 9.920,00 ₺ 8.04.2020 10:30
10 341170641000 İstanbul Üsküdar İcadiye Cumhuriyet 57 Bina İş Yeri 540 26 5 Katlı ( Zemin + 4 Kat olmak üzere) 566,84 m2 sahalı Bina Tam 20.000,00 ₺ 55.200,00 ₺ 8.04.2020 10:30
11 341170357000 İstanbul Üsküdar Selamiali İspir 20 Arsa Arsa (Üzeri Muhtesat) 144 7 + 8 (123,50+42,62) 166,12 m2 Tam 2.039,00 ₺ 5.630,00 ₺ 8.04.2020 10:30
12 MÜLHÜK/ 8 Kocaeli Karamüsel 4 Temmuz Dik Demir 2 1. Vakıf İşhanı 2.kat 11 nolu Büro Büro 92 68 23 Tam 350,00 ₺ 970,00 ₺ 8.04.2020 10:30
13 MÜLHAK /4 Kocaeli Karamürsel 4..Temmuz Atatürk/Dikdemir 2 1. Vakıf İşhanı 1. Kat 6 Nolu /Büro Büro 92 68 1. Kat, 6 Numara. 18,50 m² Tam 250,00 ₺ 690,00 ₺ 8.04.2020 10:30
14 MÜLHAK /13 Kocaeli Karamürsel 4..Temmuz Atatürk/Dikdemir 2 1. Vakıf İşhanı 4. Kat 18 ve 19 Nolu /Büro Büro 92 68 4. Kat, 18 ve 19 Nolu Bürolar 158,00 m² Tam 800,00 ₺ 2.210,00 ₺ 8.04.2020 10:30
15 341170207000 İstanbul Üsküdar İcadiye Parçalı / Yazmacı Arsa Arsa 643 14 552,50 m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 8.04.2020 10:30
16 342110020001 İstanbul Kadıköy Tuğlacubaşı Feneryolu Tuğlacıbaşı Cami Bahçesinde (WC) WC 2399 37 Tam 550,00 ₺ 1.520,00 ₺ 8.04.2020 10:30
17 341170310000 İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Bican Efendi Arsa Arsa 589 14 ve 15 157,32 +83,75 Toplam = 241,07 m2 Tam 3.000,00 ₺ 700,00 ₺ 8.04.2020
18 341170160000 İstanbul Üsküdar Zeynep Kamil Hünnap Arsa Arsa 211 4 267,5 m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 8.04.2020 10:30
19 341170971000 İstanbul Üsküdar Burhaniye Enveriye Arsa Arsa 736 61 192 m2 Tam 250,00 ₺ 690,00 ₺ 8.04.2020 10:30
20 341170090000 İstanbul Üsküdar Selamiali Selanikler Arsa Arsa 138 13 182,60m2'nin krokide (B) ile işaretli 162,60m2'si Tam 250,00 ₺ 690,00 ₺ 8.04.2020 10:30
21 341170094000 İstanbul Üsküdar Muratreis Payanda Arsa Arsa 119 19 122 m2 Tam 200,00 ₺ 690,00 ₺ 8.04.2020 10:30
22 341170325000 İstanbul Üsküdar Selamiali Selanikliler Arsa Arsa 138 10 68,25 m2'nin krokide (B) harfi ile işaretli 53,25m2'si Tam 100,00 ₺ 280,00 ₺ 8.04.2020 10:30
23 341170943000 İstanbul Üsküdar İcadiye Hacı Bakkal Arsa Arsa 636 2 + 3 72.00 m2 + 107.81 m2 =179.81 m2 Tam 390,00 ₺ 1.080,00 ₺ 8.04.2020 10:30
24 341170225000 İstanbul Üsküdar İcadiye Palalı Ahmet /Türk Kızı Koleji Arsa Arsa 631 9 113,39 Tam 100,00 ₺ 280,00 ₺ 8.04.2020 10:30
25 341171868000 İstanbul Üsküdar Mimar Sinan Küçük Sarmaşık Arsa Arsa 242 6 61,32 Tam 390,00 ₺ 1.080,00 ₺ 8.04.2020 10:30
26 411580002000 Kocaeli Darıca Darıca Miraç Arsa Arsa 237 20 732,00 Tam 760,00 ₺ 2.100,00 ₺ 8.04.2020 10:30
27 341120034000 İstanbul Kartal Soganlık Esentepe Arsa Arsa 10956 13 2605m2 sahalı taşınmazın krokide (B) ile işaretli 1495m2 si Tam 3.000,00 ₺ 8.280,00 ₺ 8.04.2020 10:30
28 341120031008 İstanbul Kartal Gümüşpınar Birikim /Şehit Erdal Engin Arsa Arsa 1061 21 6.364 m2 nin kroisinde (I) harfi ile işaretli 888 m2 si Tam 850,00 ₺ 2.350,00 ₺ 8.04.2020 10:30
29 341120031009 İstanbul Kartal Gümüşpınar Birikim /Şehit Erdal Engin Arsa Arsa 1061 21 6.364 m2 nin kroisinde (İ) harfi ile işaretli 683 m2 si Tam 650,00 ₺ 1.800,00 ₺ 8.04.2020 10:30
30 341120035000 İstanbul Kartal Yakacak Dolayoba Arsa Arsa 941 14 2012,29m2 Tam 2.000,00 ₺ 5.520,00 ₺ 8.04.2020 10:30
31 341120012000 İstanbul Kartal Kordonboyu Hürriyet Arsa Arsa 554 2 1/2 hisseli 11m2 Arsa Tam 350,00 ₺ 970,00 ₺ 8.04.2020 10:30
32 341171897000 İstanbul Üsküdar Çengelköy Çıkmaz Arsa Arsa 879 32 384,18 m2 Tam 50,00 ₺ 140,00 ₺ 8.04.2020 10:30
33 341170314000 İstanbul Üsküdar İcadiye Köşk Arsa Arsa 654 1 474,52 m2 Tam 500,00 ₺ 1.380,00 ₺ 8.04.2020 10:30
34 341172013000 İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Yakup Arsa Arsa 564 11-17 49,71 Tam 100,00 ₺ 280,00 ₺ 8.04.2020 10:30
35 341170055000 İstanbul Üsküdar Burhaniye Eski Orta Arsa Arsa 740 8+9+10 8 Parselin (A) ile işaeretli 131 m2 si 9 parselin (A) ile işaretli 147 m2 si 10 Parseli (A) ile işaretli 151 m2 si Toplam= 429 m2 Tam 525,00 ₺ 1.450,00 ₺ 8.04.2020 10:30
36 341170058000 İstanbul Üsküdar Burhaniye Eski Orta Arsa Arsa 740 17+18+19 17 Parselin (B) ile işaeretli 312 m2 si 18 parselin (B) ile işaretli 300 m2 si 19 Parseli (B) ile işaretli 309 m2 si Toplam=921 m2 Tam 1.075,00 ₺ 2.970,00 ₺ 8.04.2020 10:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR