HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Hatay Kurşunlu Han'da bulunan 17 adet iş yeri kiraya verilecektir

HATAY VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hatay Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi tarafından Antakya ilçesi Kurşunlu Han'da bulunan 17 adet iş yeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereği pazarlık usulü kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kışlasaray Mahallesi, Fevziçakmak Cad. No: 17 Antakya/HATAY
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HATAY YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 5. MINTIKA 260 NUMARALI PARSEL KURŞUNLU HANDA BULUNAN VE 28.02.2020 TARİHLİ İHALEDE KİRAYA VERİLEMEYEN İŞYERLERİ

S.
NO
KİRALAMA DOSYA NO CİNSİ ALANI M2'Sİ AYLIK
MUHAMMEN
BEDELİ (TL.)
YILLIK
MUHAMMEN
BEDELİ (TL.)
GEÇİCİ
TEMİNAT
( % 3 )
EK TEMİNAT ( % 10 ) İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1 13 Bıçak İmalat ve Satışı 4,38 400,00 4.800,00 144,00 480,00 28.02.2020 10:00
2 14 Hediyelik Eşya Satışı 66,00 4.500,00 54.000,00 1.620,00 5.400,00 28.02.2020 10:15
3 15 Yöresel Ürün Satışı 15,44 2.250,00 27.000,00 810,00 2.700,00 28.02.2020 10:30
4 18 Sulu Yemek Lokantası- Restoran 239,00 7.667,00 92.004,00 2.760,00 9.200,00 28.02.2020 10:45
5 21 Çay Ocağı - Kahve 15,39 1.584,00 19.008,00 570,00 1.900,00 28.02.2020 11:00
6 23 Bay ve Bayan WC Zemin ve 1 Kat 97,55 1.334,00 16.008,00 480,00 1.600,00 28.02.2020 11:15
7 30 Hediyelik Eşya Satışı 14,17 684,00 8.208,00 250,00 820,00 28.02.2020 11:30
8 32 Çömlekçilik 18,28 717,00 8.604,00 260,00 860,00 28.02.2020 11:45
9 35 Keçecilik ve Dericilik 15,95 584,00 7.008,00 210,00 700,00 28.02.2020 14:00
10 36 Hasırcılık ve Sepet Örgücülüğü 15,60 567,00 6.804,00 205,00 680,00 28.02.2020 14:15
11 38 Sedef İşletmeciliği 14,53 567,00 6.804,00 205,00 680,00 28.02.2020 14:30
12 39 Ebru Eğt. Atölyesi ve Kağıt Sanatları 15,17 450,00 5.400,00 165,00 540,00 28.02.2020 14:45
13 40 Cam İşlemeciliği 15,72 450,00 5.400,00 165,00 540,00 28.02.2020 15:00
14 41 Hattat ve Tezhip Atölyesi 30,00 1.050,00 12.600,00 380,00 1.260,00 28.02.2020 15:15
15 42 Seramik Eğt.Atöl. 20,52 734,00 8.808,00 265,00 880,00 28.02.2020 15:30
16 49 İpekçilik 29,61 1.017,00 12.204,00 370,00 1.220,00 28.02.2020 15:45
17 50 Ağaç İşlemeciliği 19,92 767,00 9.204,00 280,00 920,00 28.02.2020 16:00
1- Mülkiyeti Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait yukarıda her türlü özelliği belirtilmiş olan 3. derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı kayıtlı tescilli kültür varlığı vasıflı taşınmazlar mevcut haliyle (Taşınmazların m2 alanları Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projeleri esas alınmış olup; işyerlerinin m2 si bu şekilde kabul edilmiş olacaktır.) 28 ŞUBAT 2020 CUMA Günü İlan Metninde belirtilen saatinde, Kışlasaray Mahallesi, Fevziçakmak Cad. No: 17 Antakya/HATAY adresindeki Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet Binası İhale salonunda 2886 Sayılı Yasanın 51/g Maddesi gereği, Pazarlık Usulü ile hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden kiraya verilecektir. Sözleşme tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar ihale bedeli üzerinden, 2021 ve 2022 yılları içinde İhalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline periyodik olarak Devlet İstatistik Enistüsü tarafından yayınlanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin oniki aylık ortalamalara göre değişim oranından az olmamak kaydıyla, kira artışı yapılmak şartıyla 31.12.2022 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kira süresinin sonunda, sürenin uzatılması halinde taşınmazın emsal ve rayiç bedeli baz alınrak kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış sayılacak ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi gereğince tahliyesi sağlanacaktır.
2- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için listede yazılı Başkanlık taşınmazın hizasında belirtilen geçici teminat ve ek teminatlar toplamını İdaremizin, Ziraat Bankası Antakya Merkez Şubesinde bulunan “TR42 0001 0003 0667 9687 7050 01” nolu hesabına yatırılarak teminat dekontlarını, tebligata esas adres beyanı, şahıs olarak ihaleye gireceklerin T.C. Kimlik nosu yazılı Nüfus Cüzdan fotokopisi ile, Tüzel kişi yada şirket olarak gireceklerin ise, kamu tüzel kişiliklerinin yetkili organ kararı, faaliyet kaydı belgesi, yetki belgesi, şirket olarak ihaleye katılacakların, Ticaret Sicil Gazetesi, Bilanço, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya tasdikli suretleri. Tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıla ait tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgelerini en geç 28/02/2020 Cuma Günü, Saat 09:30' a kadar, Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler için; 2886 Sayılı Yasaya göre düzenlenmiş, Limit Dahili Süresiz Teminat Mektubu ve teminat mektubunun teyid yazısının aslı ihale komisyonuna sunulacaktır.
3- Şirketlerin sermayesi, ihaleye çıkan gayrimenkulün muhammen bedelinin yıllık toplamından az ise ihaleye katılamaz. Şahıs veya şirketler ortak girmek istedikleri takdirde Noter tasdikli ortaklık beyannameleri getirmeleri zorunludur. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir
4- Kiracı, İdarenin izni olmadan taşınmazı kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanımını ve sözleşmesini başkasına devir edemez, ortaklık ve iş değişikliği ile tamirat ve tadilat yapamaz.
5-Kiralanan taşınmaz hakkında her türlü bilgi , ihale şartları ve kira şartnamesi ihale gününe kadar Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İdari ve Mali İşler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler Şartname bedeli 100,00- TL olup, bu bedelin Başkanlığın yukarıda yazılı banka hesabına yatırıldığına dair makbuz mukabilinde temin edilmesi gerekir.
6- İhalesi üzerinde kalan sözleşme tarihinde üzerinde bina bulunan Başkanlık taşınmazlarının Yatırım İzleme ve Koordinasyon adına , yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı sıgorta ettirmek ve her türlü sıgorta giderlerini ödemekle yükümlüdür. Taşınmaz üzerindeki bina, tesis ve eklentilerde kullanılacak, Elektrik, Su varsa doğalgaz ve benzerlerinin, sayaçlarını almak, bunlara ilişkin tüm kuruluşlarda kendi adına abone olmak ve sözleşme düzenlemekle yükümlüdür.
7- Taşınmazı kiralayan ile Noter'den tasdik edilecek Kira Sözleşmesi ve eki " Başkanlık Taşınmazları Kiraya Verilme Genel Şartnamesi" ne mali durumu muteber gelir belgesi bulunan iki kefil alınacaktır. Kefillerin mali durumu sözleşmenin gereği mali yükümlüğü karşılamalıdır. gerekirse ilgililerden ek belgeler istenecektir .Kira bedelinin tamamının defaten ödenmesi halinde kefil şartı aranmamaktadır.
8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket yasal süresi içerisinde sözleşme yapmadığı takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir ve bir yıl süre ile İdaremizin hiç bir ihalelesine katılamaz.
9-İdareye kira sözleşmelerinden doğmuş olsun veya olmasın herhangi bir borcu olanlarla, haklarında tahliye kararı bulunanlar ile sözleşme yapılmaz. Ancak, idareye herhangi bir borcu olmayanlar, haklarında kesinleşmiş yargı kararının infazı veya rızaen tahliyelerinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde sözleşme yapılabilir.
10- Üzerinde yapı bulunan taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazın tamir ve kullanım amacına göre bakıma ihtiyacı bulunması halinde idarenin bilgisi dahilinde yapılacak tadilat, tamir, bakım ve onarımı işleri için hazırlanacak projeler Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu İzni dahilinde ihalesi üzerinde kalan ve sözleşme düzenleyen kiracısına ait olacaktır.
11-Başkanlık taşınmazlardan okul ve ibadethanelere 200 metreden yakın olanlar; Cafe, Kıraathane, Müzik Evi vb.yerlerde çevreyi rahatsız edici gürültülü işler yapılmayacaktır.
12-Kamu ihalelerinden yasaklılar bu ihaleye kesinlikle iştirak edemezler.katılmış olsalar dahi sözleşme yapılamaz.
13- Taşınmazlar mevcut durumlarına göre belirlenen muhammen bedeller üzerinden ihale edilmekte olup; işyeri olarak kullanılacak yerlerin ruhsat vb. işlemleri kiracıya aittir. İdareden taşınmazların kusur veya eksiklikleri ileri sürülerek tamirat v.b. işlemler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
14- İhale uhdesinde kalmayan katılımcıların Geçici ve Ek Teminatının iadesi, 15 gün içerisinde ilgilisinin dilekçe ile bildirdireceği banka hesaplarına iade edilecektir.
15-Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında mülkiyet ile ilgili mahkeme süreci devam ettiğinden, Sözleşme imzalanmasından sonra mahkeme kararı ile mülkiyeti el değiştirecek olması durumunda muhatap Vakıflar Genel Müdürlüğü olacaktır.
16-İhale 2886 sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.
İrtibat Tel: 0 0326 214 03 30 - 0326 216 06 62 (Faks: 0 326 213 35 76 ) – İnternet (www.hatayyikob.gov.tr.) İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR