ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞ. HAS.

Hastaneye ait kantin yerleri 12 aylığına kiraya verilecektir

ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞ. HAS.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü  (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2)  ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan, 33,44 m2 Açık alan)  Toplam 60 m2 kantin yerlerinin  12 Aylığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YENİMAHALLE/ANKARA Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DR.ABDURAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,33,44 m2 Açık alan) Toplam 60 m2 kantin yerinin 12 Aylığına Kiraya Verilmesi İşi.

1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, kira şartnamesi ve eklerinde belirlenmiş olan Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) ve Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan, 33,44 m2 Açık alan) Toplam 60 m2 kantin yerlerinin 12 Aylığına kiraya verilecektir.

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri hastanemiz Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 100 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Hesap Adı: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mustafa Kemal Şubesindeki IBAN-TR79 0001 2001 3720 0005 1000 31 No'lu hesabına (Tedavüldeki Türk Parası olarak) yatırılacak, ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.

3-İhalenin tarihi, yeri ve şekli:
İhale;

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) Kantin Yeri için 19.12.2019 tarihinde saat 14:00 ‘de,
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,33,44 m2 Açık alan) Toplam 60 m2 Kantin Yeri için 19.12.2019 tarihinde saat 10:00 ‘da.


2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte Mehmet Akif Ersoy M. 13. C. No:56 DEMETEVLER-YENİMAHALLE/ANKARA Dr.Abdurahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi Toplantı Salonu istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin, yetkililer huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.

4-Tahmin Edilen Bedel:

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) için 886.026,59 TL (Sekizyüzseksenaltıbin yirmialtı Türk Lirası Ellidokuz Kuruş.)
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,33,44 m2 Açık alan) Toplam 60 m2 için 213.058,28 TL (İkiyüzonüçbinellisekiz Türk Lirası Yirmisekiz Kuruş)

5-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az;

 • Hastane Merkez Kampüsü Poliklinik Önü (118 m2 Kapalı alan,90 m2 Açık Alan)Toplam (208 m2) için 265.807,98 TL (İkiyüzaltmışbeşbin Sekizyüzyedi Türk Lirası Doksansekiz Kuruş)
 • Hastane Merkez Kampüsü Acil Servis Yanı (26,56 m2 kapalı Alan,33,44 m2 Açık alan) Toplam (60 m2) için 63.917,48 TL (Altmışüçbindokuzyüzonyedi Türk Lirası Kırksekiz Kuruş) tutarlarında geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mustafa Kemal Şubesindeki IBAN-TR79 0001 2001 3720 0005 1000 31 No'lu hesabına Geçici Teminat bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır.

6-İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
İhaleye katılmak isteyen istekliler;

 1. İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanında bulunacaklardır.
 2. Gerçek kişiler; T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı, ihale esnasında ibraz edilmek üzere) veya onaylı nüfus kayıt örneği getireceklerdir.
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edecekler, mezkûr madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak;

- Tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını,
-Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluşundan (2019 yılı içinde) almış olduğu sicil kayıt belgesini,
- Tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesini,
- İmza sirkülerinin aslını (veya noter tasdikli örneğini) veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisini getireceklerdir.

 1. Geçici teminat tutarının ödendiğini belgeleyeceklerdir.
 2. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
 3. İstekliler adına ihaleye vekil sıfatı ile iştirak edecek kişiler, mezkûr madde olan “b” maddesindeki belgelere ilave olarak; adına teklifte bulunacakları ihale isteklisi kimselerden almış oldukları söz konusu işle ilgili vekâletnamelerini ve kendilerine ait olan noter tasdikli imza sirkülerini getireceklerdir.
 4. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda; noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ile birlikte, ihale komisyonunca istenilen belgelerin (geçici teminatın dışındaki belgelerin) tamamı her bir ortak tarafından ayrı ayrı getirilecektir.
 5. Kafeterya sorumlusu kantin ve kafeterya işletme belgesine ve kamu kurum ve kuruluşlarda son 5 yıl içerisinde en az 1 yıl kantin veya kafeterya işlettiğine dair resmi makamlarca düzenlenmiş ve onaylanmış bir belgeyi veya son 2 yıl içerisinde kiralanacak kantinler için belirlenmiş olan muhammen bedel’in 1,5 katı tutarında Kantin veya Kafeterya işletmeciliği ve benzeri işlerde ciro yaptığını gösteren Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi İhale Komisyonuna sunacaktır.
 6. İsteklinin daha önce işletmesini yaptığı kantin veya kafeterya işi ile ilgili olarak kira bedellerini düzenli olarak ödediği ve idareye borcu olmadığını gösteren ilgi idarece düzenlenen belgeyi ihale komisyonuna sunacaklardır.
 7. Teklif verilecek kantin için 100,00 TL (Yüz TL). Doküman bedeli Ankara Dr Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Halk Bank Mustafa Kemal Şube TR79 0001 2001 3720 0005 1000 31 numarasına yatırılacaktır.
 8. Şartname ve ekleri 100 (Yüz) TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Hesap Adı: Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Türkiye Halk Bankası A.Ş. Mustafa Kemal Şubesindeki IBAN-TR79 0001 2001 3720 0005 1000 31 No'lu hesabına (Tedavüldeki Türk Parası olarak) yatırılacak, ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.

7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.

8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR