DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Hastane kantini ihaleyle kiraya verilecektir

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KANTİN İHALESİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.12.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ KANTİN İHALESİ İLANI


1- İlimiz Buldan İlçesinde bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan taşınmaz malın belirtilen kısımlarının belirtilen amaçta kullanılmak üzere kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve saatde yapılacaktır.
2- İhaleler, Sırakapılar Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1/b Merkezefendi/DENİZLİ adresindeki Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- Bu ihaleye katılabilmek için isteklilerin aşağıdaki şartların taşınması ve gerekli belgelerin ihale dosyasına konulması gerekmektedir:

  1. İstekliler ihaleden önce geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunu ihale dosyasında Komisyona vermek zorundadır.

-İstekliler Geçici teminatı mektup olarak yatırması halinde Denizli İl Sağlık Müdürlüğü adına alması,belirtilen tutarı nakit yatırmak isteyenler; DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ T.C. HALK BANKASI KALEİÇİ ŞUBESİ TR 76 0001 2009 3190 0005 0000 16 NOLU HESABA HAVALE VEYA EFT ŞEKLİNDE (Açıklama kısmına hangi ihale için ,yatıranın firma bilgileri vergi no,TC. no larını belirterek) yatırmaları gerekmektedir.
-Geçici teminat, tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri içerebilir.

  1. Gerçek kişi olması halinde ikametgâh ilmühaberi ile Nüfus Kayıt Örneğinin aslı veya arkalı önlü ve T.C Kimlik numarasını içeren idarece onaylanmış nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası,

  3. Tüzel kişi olması halinde ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;

  4. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,

  5. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakların üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, Bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletname vereceklerdir.

  6. İhale için son altı ay içinde Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış adli sicil kayıt sorgulama belgesi istenilecektir.

  7. İstekliler Kira Şartnamesini imzalayarak ihale komisyonuna sunmalıdırlar.

  8. İstekliler ihale ilk ilan tarihinden sonra alınmış vergi borcu ve SGK borcuna dair ilgili belgeleri ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaf olup, ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir.
6- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Sırakapılar Mah. Şehit Albay Karaoğlanoğlu Cad. No:1/b 3. Kat Merkezefendi/DENİZLİ adresindeki Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satın Alma Biriminden ve idarenin www.denizlism.gov.tr/ internet adresinde bedelsiz görülebilir.
7- İhale teklif dosyaları kapalı zarf içinde hazırlanacaktır. Zarf üzerinde idarenin adı, adresi, hangi kiralanacak taşınmaza ait olduğunu gösterir bilgiler ile isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yer alacaktır. Zarf içerisinde mevzuatlara uygun şekilde, ilan ve şartnamede istenilen dokümanlar ve ilgili ihaleye ait geçici teminatı da ekleyerek, zarfın yapıştırılan yerinin yetkili kişilerce imzalanıp kapatılarak, her ihalenin başlangıç saatinden önce idare yetkilisine teslim edilecektir.
8- İsteklilerce, ihale bedelinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca sit alanı ilan edilen taşınmazların sit alanında kalması nedeniyle malikleri adına düzenlenen ve kullanılmayan veya kısmen kullanılan belgeler ile ödenmek istenmesi halinde, bu hususun ihaleden önce bir dilekçe ile ihale komisyonuna bildirilmesi gerekmekte olup, belge ile ödeme talebinin ihaleden sonra yapılması halinde talep hakkında işlem yapılmayacaktır.
İlan olunur. …./…/2019


KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA NO MAHALLE/KÖYÜ MEVKİİ/ SOKAĞI CİNSİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE PAYI FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (İLK YIL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Buldan Çaybaşı Mah. Haydar. Hastane L21C22AB 682 18 53.815,00 Tam Kantin alanı 10.000,00 2.000,00 19.12.2019 10:00
AÇIKLAMA:
1- Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi adına kayıtlı 53.815,00 m² kayıtlı Taşınmaz Malın toplam 130,00 m²lik alanının Kantin Alanı olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR