SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ

Hastane kantini ihale ile kiraya verilecektir

SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Fatih Yerleşkede Bulunan  39.60 m²’lik Kantinin Kiralanması İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Ankara
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ankara Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi 12.Cadde Yerleşkesinde bulunan Personel Yemekhanesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
SAĞLIK BAKANLIĞI DR.NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ

Taşınmaza ait bilgiler :

1- İşin Adı : Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Fatih Yerleşkede Bulunan 39.60 m²’lik Kantinin Kiralanması İşi

2- İhale Şekli -Yeri : Ankara Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi 12.Cadde Yerleşkesinde bulunan Personel Yemekhanesinde 08/09/1983 tarihli ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

- İhaleye katılacak istekliler teklif dosyalarını Satın Alma Birimine teslim edeceklerdir.

- İhale Dokümanları Dr.Nafiz Körez Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde görülebilir.

- İhaleye katılacaklar Şartname ve eklerini 100 TL nin hastane veznesine yatırmak suretiyle Satın Alma Biriminden alabilir.

3- Taşınmazın Süresi : Kira süresi 24 Aydır.
4- Tahmini Kira Bedeli: Taşınmazın Tahmini Yıllık Kira Bedeli 382.917,00 TL’dir.
5- Geçici Teminat : Geçici Teminat Taşınmazın Tahmini Yıllık Kira Bedeli üzerinden %30 olarak 114.875,00 TL’dir. Teminat olarak kabul edilebilecek değerler:Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi Halk Bankası Mustafa Kemah Mah. Şubesindeki IBAN NO: TR 85 0001 2001 3720 0005 1000 20 nolu Hesabına yatırılacaktır.
6- Kesin Teminat :Taşınmazın 24 Aylık Sözleşme Tutarı üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.
7- İşe Başlama Tarihi: Yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.
8- İhale Tarihi :16/07/2019 tarihinde Salı günü saat 10:00 da yapılacaktır.
9- İhaleye katılacak olan istekliler;

a. İstekliler Kantin ve/veya Kafeterya İşletme Belgesi ve/veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Şirketin faaliyet alanının Kantin ve/veya Kafeterya açmak ve/veya işletmek olarak belirtildiği Türkiye Sicil Gazetesi Getirecektir.
b. İstekliler son beş yıl içerisinde alınmış en az bir yıl ve en az 50 yataklı bir sağlık tesisinde Kantin ve/veya Kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren resmi makamlarca onaylanmış bir belgeye sahip olacaktır.
c. İstekliler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşletme Kayıt Belgesi getirecektir.
d. İkametgah İlmühaberi ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
e. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildiren noter onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya noter onaylı nüfus kayıt örneği ibraz etmek,
f. Gerçek kişilere ait Adli Sicil Belgesi ibraz etmek,
g. Özel hukuk tüzel kişilerinin, (c) bendindeki belgeleri ilave olarak, Tüzel kişilerin ise Vergi Kimlik Numarasını bildiren idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir noter tasdikli yetki belgesi vermesi şarttır.
h. Geçici Teminat,
i. Şartname ve Dokümanları aldığına dair makbuz,
j. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

Bu belgeleri dosyada bulunmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR