GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Germencik Belediyesi'ne ait 4 adet taşımaz kiraya verilecektir

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.07.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16  Germencik/AYDIN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR.

Mülkiyeti Germencik Belediye Başkanlığı’na ait, aşağıda ki ekli listede sıra numaraları hizasında bilgileri yer alan 4 (Dört) adet taşınmazın kira ihalesi şartnamelerindeki hükümlere uygun olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükümleri uyarınca Açık Teklif Usulü ile 17/07/2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonunda toplanacak Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Her bir taşınmazın ihalesi ayrı ayrı yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.
1-İDARENİN
Adı : Germencik Belediye Başkanlığı
Adresi : Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Telefonu : 0 256 563 01 20
Faks Numarası : 0 256 563 14 72
Elektronik Posta Adresi : emlakveistimlak@germencik.bel.tr
2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Germencik Belediye Başkanlığı Konferans Salonu
Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN
Tarihi ve Saati : 17/07/2020 günü Saati listede belirtilmiştir.
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi hükmüne göre
Açık Teklif Usulü
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (şartname ve ekleri) Yedieylül Mah. Köprülü
Mehmet Paşa Sok. No:16 Germencik/AYDIN adresinde bulunan Germencik Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir yâda 50,00 TL
(Elli Türk Lirası) ücret karşılığı aynı yerden satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
3-İhaleye Katılabilme Şartları ve İsteklilerde Aranılan Belgeler
a) Gerçek Kişilerden;
-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve ikametgâh belgeleri (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği)
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
b) Tüzel Kişilerden;
-İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
-İmza sirküleri
-Tebligat için adres beyanı
-Germencik Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge
-Geçici teminata ilişkin belge
-İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
-Ticaret Sicil Gazetesi
c) Ortak Girişim Olması halinde;
-Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV, vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare; ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
S.NO. MAHALLESİ TAŞINMAZIN ADRESİ KULLANIM ŞEKLİ YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KİRA SÜRESİ KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 ÜZÜMLÜ (KÖY CİVARI) 164 ADA 4 PARSEL TARLA 11.852,36 1 YIL 2.500,00 75,00 17/07/2020 14:00
2 TEKİN TEKİN SOKAK NO:95/B DÜKKAN 22,00 1 YIL 2.250,00 67,50 17/07/2020 14:10
3 TEKİN TEKİN SOKAK NO:95/C DÜKKAN 22,00 1 YIL 2.250,00 67,50 17/07/2020 14:20
4 ORTAKLAR YEDİEYLÜL (NAİPLİ) CADDESİ NO:148 TESİS 300,00 3 YIL 9.000,00 810,00 17/07/2020 14:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR