ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gaziantep/Şehitkamil'de Kreş ve Anaokulu ihale yoluyla kiraya verilecektir

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞEHİTKÂMİL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KİRALANAN YER Muhammen Bedeli
(Aylık-KDV Hariç)
Geçici Teminat (%3) KİRA SÜRESİ ÖDEME
Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Anaokulu 7.500,00TL 27.000,00TL 10 Yıl YILLIK PEŞİN

Mülkiyeti Şehitkâmil Belediyesine ait, Güvenevler mh. 3578 ada 2 parselde bulunan taşınmaz Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
Taşınmaz 10 yıl süreyle kiraya verilecektir. İlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, sözleşme bu bedel üzerinden kira başlangıç tarihinden itibaren 10 (On) yıl olarak yapılacaktır. İkinci ve daha sonraki yıllara ait kira bedelleri Maliye Bakanlığınca o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında, arttırılarak uygulanacaktır.
1-İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereği Açık teklif usulü Arttırma suretiyle yapılacaktır.
2- İhale 05/12/2019 Perşembe günü saat:14.30 da Şehitkamil Belediyesi Encümen toplantı salonunda Belediye ihale komisyonu (Encümeni) huzurunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılmak isteyen istekliler, en geç 04/12/2019 Çarşamba günü saat: 16.30’a kadar Şehitkamil Belediyesi ihale servisine, şartnamede istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.
4- Şartname bedeli 100,00 TL’dir.
5-İhaleye Katılacaklardan Aşağıdaki Şartlar Aranır:
A) İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Noter tasdikli imza beyannamesi
c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
e) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
f) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
g) Şehitkamil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığına dair belge,
ı) İhalenin İlan edildiği tarihten önce alınmış gerçek kişiye ait Özel Kreş, Gündüz bakımevi Ve Anaokulu Açılış İzin Belgesi yada Bu kurumlarda yönetici(müdür) olarak çalıştığına dair belge
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her biri istenen belgeleri ayrı ayrı(geçici teminat hariç) vereceklerdir
B) İstekli tüzel kişi ise;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
ç)Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
d) Muhammen bedelin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya süresiz
Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,
e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Şehitkâmil Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge
h) Tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve sorumlu şirket müdürünün Adli sicil ve Arşiv kaydı olmadığına dair belge
ı) İhalenin İlan edildiği tarihten önce alınmış tüzel kişiye ait Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevi Ve Anaokulu Açılış İzin Belgesi
i) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan ortakların her biri istenen belgeleri ayrı
ayrı (geçici teminat hariç) vereceklerdir
İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir.
6- İlgili mevzuatı gereğince doğacak KDV, her türlü vergi, resim, harç,tellaliye, ilan bedeli vb. masraflar yükleniciye aittir.
İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR