KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fotoğraf ve video çekim işi kiraya verilecektir

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Küçükçekmece Nikah Sarayında ve içerisindeki Nikah ve Takı Salonlarında Nikah Esnasında Fotoğraf ve Video Çekim İşinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KÜÇÜKÇEKMECE NİKÂH SARAYI VE NİKÂH, TAKI SALONLARINDA NİKÂH ESNASINDA, FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİ.

İlçesi Mevkii Pafta/Ada/
Parsel
Kira
Süresi
Tahmini Aylık Muhammen
Bedel
Geçici
Teminat (%3)
Şartname
Bedeli
Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi 694 / 12 3 yıl 12.500,00TL+%18KDV 13.500,00TL 200,00TL

1. Küçükçekmece İlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 694 ada, 12 parsel üzerinde bulunan Küçükçekmece Nikah Sarayında ve içerisindeki Nikah ve Takı Salonlarında Nikah Esnasında Fotoğraf ve Video Çekim İşinin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi ihalesi, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesine göre 18/02/2020 tarihinde saat 10:00 ’da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Encümen salonunda yapılacaktır.

2. İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Gerçek Kişilerin: Tasdikli (T.C. Kimlik numarasını içeren) T.C. Kimlik Kartının aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Vekâleten katılacakların vekâletnameleri, Son 5 (beş) yılda faaliyet gösterdiğine dair, bağlı olduğu meslek odasından kendi adlarına alınan Ustalık Belgesi, Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi, Fotoğrafçılık mesleği ile ilgili olarak işlettiği bürosu, stüdyosu ve konu ile ilgili laboratuvarı bulunduğuna dair çalışma belgeleri, İhale ilan tarihinden önce en az 4 (dört) sigortalı çalıştırıyor olması ve en az 6 aylık ödenmiş sigorta primi belgelerinin onaylı suretlerinin olması. İş güvenliği uzmanlığı olması. (İhale günü ve saatinde asıllarının veya onaylı suretleri idareye sunulacaktır.) Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair işyeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti. İSO 9001:2015 TÜRKAK Akreditasyonlu Belge. İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır. TSE tarafından alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi. İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır. Vadesi geçmiş vergi borçlarının olmadığına dair vergi dairelerinden alınmış borcu yoktur belgesi.

Tüzel Kişilerin: İdare merkezlerinin bulunduğu veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği tam temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri, Vekâleten katılacakların vekâletnameleri, Son 5 (beş) yılda faaliyet gösterdiğine dair, bağlı olduğu meslek odasından kendi adlarına veya şirket ortakları adına alınan Ustalık Belgesi, Bağlı olduğu ticaret odasından Ticaret Sicil Belgesi, Tebligat Adres Beyanı, Fotoğrafçılık mesleği ile ilgili olarak işlettiği bürosu, stüdyosu ve konu ile ilgili laboratuarı bulunduğuna dair çalışma belgeleri, İşyerinin vergi levhasının onaylı sureti, Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş gazetesi ve son gazete), İhale ilk ilan tarihinden en az 4 (dört) sigortalı çalıştırıyor olması ve en az 6 aylık ödenmiş sigorta primi belgelerinin onaylı suretlerinin olması, İş güvenliği uzmanlığı olması (İhale günü ve saatinde asıllarının veya onaylı suretleri İdareye sunulacaktır.) Fotoğraf ve/veya video çekim işi yaptığına dair işyeri açma ruhsatı ve vergi levhasının tasdikli sureti. İSO 9001:2015 TÜRKAK akreditasyonlu Belge (İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır.) TSE tarafından alınmış Hizmet Yeterlilik Belgesi (İhale tarihi itibari ile süresi bitmemiş olacaktır.) Vadesi geçmiş vergi borçlarının olmadığına dair vergi dairelerinden alınmış borcu yoktur belgesi ve Belediye Borç İlişiği Kesme yazısı, geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubunun bulunduğu dosyalarını 18/02/2020 tarihi ihale saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

3. İhaleye katılacaklar Geçici Teminat bedelini nakit olarak yatırmak istediklerinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alacakları tahakkuk makbuzu ile birlikte bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak makbuzlarını temin edebilirler. Geçici Teminat bedeline ilişkin Banka Teminat Mektubu, Geçici Teminat Mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 Sayılı Yasanın 27.maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, Banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.

4. İhaleye katılacaklar %3 geçici teminat bedelinin 18/02/2020 tarihi ihale saatine kadar Belediyemiz veznesine yatırmak zorunda olup, bu tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İhaleye ait şartname 18/02/2020 tarihi ihale saatine kadar, 200.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınması gerekmektedir.

6. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8. İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) iş günü içinde ita amirince onaylanır veya iptal edilebilir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR