ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Fatsa Devlet Hastanesi'ne ait kafeterya 3 yıllığına kiraya verilecektir

ORDU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜGÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01095101
Şehir : Ordu / Fatsa
Semt-Mahalle : EVKAF MAH. / FATSA
: 214
Yayınlandığı Gazeteler

ORDU YENİ HABER 04.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ

İli/ İlçesi/ Mahalle/ Cadde
Pafta No/ Cilt No
Ada No/ Sayfa No
Parsel No/ Sıra No

İmar Durumu
Fiili Durumu Kiraya Verilecek Kısım (m2) Kiralama Süresi Tahmin Edilen Bedel (1 yıl) (TL) Geçici Teminat Miktarı (TL) İhalenin Tarihi
İhalenin Saati
ORDU/
Fatsa/ Evkaf/ Mandıra
20K2C/ 68 678 / 6657 21
Sağlık Tesisi Alanı
Hazinenin Özel Mülkiyetinde 214 3 Yıl 436.560,00 43.656,00 17/12/2019 11:00
 1. Yukarıda taşınmaz bilgileri bulunan Fatsa Devlet Hastanesinde, 214 m2 alanda Kafeterya, Oturma Salonu ve Satış Reyonu (büfe) Kiralama İşi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü-Arttırım ile yukarıda belirtilen tarih ve saatte, belirtilen tahmini bedel üzerinden Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminde (4. Kat) mesai saatleri içerisinde ücretsiz görülebilir. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunlu olup şartname ve ekleri 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası ile “ihale doküman bedeli” açıklamasıyla)yatırılacaktır. Tahsilat makbuzu/dekont ile şartname ve ekleri Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Biriminden alınacak ve karşılığında şartname alındı makbuzu verilecektir. Bu makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır.
 2. İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler;
  1. İkametgâh ilmühaberi veya tebligat için Türkiye'de adres beyanı,
  2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) veya onaylı nüfus kayıt örneği; tüzel kişilerin vergi kimlik numarası,Vergi Borcu ve SGK Borcu Yoktur yazısı.
  3. Geçici teminat; Geçici teminata ilişkin belgeler tedavüldeki Türk Parası, bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ordu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası Ordu Şubesindeki IBAN NO: TR75 0001 2009 6490 0005 0000 33 nolu hesabına (ad-soyad-kimlik/vergi numarası belirtilerek) yatırılması zorunlu olup bunlar komisyonca teslim alınmaz.
  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;
   • Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi var ise vekaletname (imza beyannamesi ile)
   • Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri varise vekaletname (imza beyannamesi ile)
  5. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odasından alınmış (ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış) odaya kayıtlı olduğunu gösteriri belge(Aslı veya aslı gibidir yapılmış sureti)
  6. Sabıka kaydı olup olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararları da eklenecektir.(Aslı)
  7. Şartname alındı makbuzu/belgesi
  8. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 3. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda belirtilen belgelerini ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup postada meydana gelecek gecikmelerde müracaat kabul edilmeyecektir.
 4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
 5. İdare/ihale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR