ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Etimesgut Belediyesi'ne ait 5 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecektir

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Etimesgut Belediyesi'ne ait 5 adet işyeri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.07.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
06.07.2020 tarihi saat 16:00'ya kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Etimesgut Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.
KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI : 3 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA
SÜRESİ
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1) Turkuaz Mahallesi imar planının 61445-61447 adalar arası yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 77.580,00-TL+KDV
(YetmişYediBinBeşYüzSeksen TL +KDV)
2.327,40-TL 3 YIL 07.07.2020 14:00
(İkiBinÜçYüzYirmiYedi TL, Kırk Kuruş)
2) Altay Mahallesi imar planının 45900 ada önü yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 89.640,00-TL+KDV
(SeksenDokuzBinAltıYüzKırk TL +KDV)
2.689,20-TL 3 YIL 07.07.2020 14:10
(İkiBinAltıYüzSeksenDokuz TL, Yirmi Kuruş)
3) Atayurt Mahallesi imar planının 62837 ada yanı yeşil alan üzeri Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 64.800,00-TL+KDV
(AltmışDörtBinSekizYüz TL +KDV)
1.944,00-TL 3 YIL 07.07.2020 14:20
(BinDokuzYüzKırkDört TL)
4) Yeşilova Mahallesi imar planının 49152 ada 1 parsel sayılı taşınmaz yanı Şantiye Binası Yeri 396.000,00-TL+KDV
(ÜçYüzDoksanAltıBin TL +KDV)
11.880,00-TL 3 YIL 07.07.2020 14:30
(OnBirBinSekizYüzSeksen TL)
5) Eryaman Mahallesi imar planının 46383 ada önü yeşil alan üzeri Çiçek Satış Büfe Yeri 71.820,00-TL+KDV
(YetmişBirBinSekizYüzYirmi TL +KDV)
2.154,60-TL 3 YIL 07.07.2020 14:40
(İkiBinYüzElliDört TL, Altmış Kuruş)
1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c , 45, 46,47. 48.ve 49. maddelerine göre açık teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartnameler çerçevesinde yapılacaktır.
3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir.
4) Söz konusu yerlere ilişkin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira bedeli+KDV olup ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi'nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:
5.1. Gerçek kişiler için;
5.1.1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi
5.1.2. Yerleşim Yeri Belgesi
5.1.3. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi
5.1.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.1.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.1.6. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği
5.2. Tüzel kişilere için;
5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi
5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği
5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı
5.2.4. İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya vergi dairesinden yazı aslı
5.2.5. İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslı
5.2.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi
5.2.7. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (5.2.1,5.2.2,5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık oranına
bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri
5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan
5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair ( yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge
5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 06.07.2020 tarihi saat 16:00'ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR