İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Eminönü'nde 3 katlı dükkan mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131041
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : HOBYAR MAH. / SİRKECİ
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/41 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
5,625,000 TL
Birinci Satış Günü
:
08.04.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
08.05.2020 14:00
Satış Yeri
:
İstanbul 6 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.İSTANBUL6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/41 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Fatih İlçesi Hobyar Mahallesi Sultan hamamı mevki cilt2/ sayfa 225ada 391, parsel 7 sayılı 22,00 m2 yüzölçümlü kagir dükkan vasıflı taşınmaz
Adresi : İstanbul ili Fatih ilçesi Hobyar Eminönü Mahallesi Sultan Hamamı Caddesi no:3
Yüzölçümü : 22 m2
Hali Hazır Durumu : Hali hazırda 22,00 m2 miktarlı taban oturumlu Bodrum +Zemin+1Normal ve Kubbe altı yarım kat yükseklikte konfeksiyon satış mağazası olarak çalışan bir bina bulunduğu, taşınmazda taraflarında yapılan ölçümler sonucunda bodrum katda 12,74 m2 (kat yüksekliği 2,25 mt), Zemin katta 19,01 m2(kat Yüksekliği 2,50 mt),birinci katta 18,32 m2(kat yüksekliği 2,35 mt),Kubbe Altı Yarım kat 9 m2 (kat yüksekliği 1,70 m2) olmak üzere toplam 59,07 m2 net 88,00 m2 bürüt kullanım alanının bulunduğu dükkanın Eminönü Yeni Cami,Tarihi Mısır Çarşısı Tarihi İstanbul Sirkesi Postanesinin çok yakınında bulunduğu,Caddenin araç trafiğine kapalı olduğu yaya trafiği hacmi son derce oldukça yoğun olduğu Ticaret merkezi alanı olarak İstanbul un sayılı yerlerinde biri içinde yer aldığı, Ticaret ve Alış Veriş Merkezi içinde kaldığı, Taşınmazın bulunduğu bölgenin tüm kamu hizmetlerinden yararlandığı, bölgenin alt yapısının mevcut olduğu ulaşım imkanlarınında oldukca elverişli bulunduğu taşınmazın bulunduğu yer ve civarı sosya - Ekonomik açıdanoldukca iyi bir duruma sahip tesbit edilmiştir.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16/10/2018 tarih ve E.135523 sayılı yazılarında Fatih İlçesi Hobyar Eminönü Mahallesi 391 ada 7 parsel sayılı yerin İstanbul IV numaralı İstanbul I numaralı Yenileme Alanları,İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04/10/2012 tarihinde onaylanan Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada)Kentsel Tarihi,Kentsel Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında,1 derece Koruma bölgesinde geleneksel ticaret alanında kalmakta olup taşınmaz üzerinde tescilli anıt eser kaydı bulunduğuher türlü fiziki inşai uygulama için Koruma Kurul Kararı gerektiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 5.625.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Korunması Gerekli Kültür Varlığı şerhi bulunduğu
1. Satış Günü: 08/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : İstanbul 6 Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
Satış Şartları :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi08/04/2020 Çarşamba günüsaat 14,00.’ dan - 14,10’ e kadar, İstanbul 6.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu B.2 Blok 3 kat- ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 08/05/2020 CUMA günüaynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulmasıve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 08/05/2020 tarihindenönceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. İhaleye katılmak için %20 Teminat Yatıracaklar ve Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032561) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2018/41 SATIŞ Dosya numarasının BelirtilerekMemurluğumuzun Vakıflar Bankası Adliye Çağlayan Şübesindeki internet emanet hesap numarası TR020001500158007306590478nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yineteminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.,‰ 5,69 D.V., ‰ 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
AyrıcaYabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/41 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR