BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Durak noktası 10 yıllığına kiraya verilecektir

BEYDAĞLARI SAHİL MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Göynük-2 Durak Noktası  (yolcu taşıma noktası) İşletmeciliği
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü-Döner Sermaye İşletmesi)
İHALE İLANI

NİTELİĞİ VE NİCELİĞİ BULUNDUĞU İL/İLÇE İŞLETME SÜRESİ MUHAMMEN BEDEL-TL GEÇİCİ TEMİNAT %10 (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ İHALE DOKÜMAN BEDELİ
Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Göynük-2 Durak Noktası (yolcu taşıma noktası) İşletmeciliği ANTALYA / KEMER 5+5 Yıl 44.920,20- TL 4.492,02 TL 10.07.2020 Cuma Günü Saat: 11.00 250,00 TL


A-Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Beydağları Sahil
Milli Parkı sınırları içerisindeki Göynük-2 Durak Noktası (yolcu taşıma noktası) İşletmeciliği işidir.
B- İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 inci maddesi ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi (DSKİY) ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki
Yönetmelik hükümleri uyarınca “KAPALI TEKLİF” usulü ile yapılacaktır.
C-İhale; Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresinde ikamet eden Tarım ve
Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site
içi) Toplantı Salonunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
D-İhaleye Katılmak için Aranan Şartlar:
1.İsteklinin; gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. vatandaşı olmak, (Nüfuz cüzdanının aslı veya noter onaylı nüfus cüzdan sureti veya ilgili kurumdan veya e-devletten alınan nüfus kayıt örneği ile belgelenir.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
b) Tüzel kişi olması halinde, T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak. (Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge vermek.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belgelendirilmesi)
2. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve bunu belgelemek. (Yalnızca gerçek kişi olarak ihaleye katılımda bulunanlar veya ortak girişimde gerçek kişi ortak olanlar tarafından verilecektir.)
3.Türkiye'de tebligat için adres göstermek. (Ek örnek formlar Ek-3).
4. Bu iş için en az 40.000,00 TL kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve onay belgelerinin aslını vermek. (İhaleye Ortak Girişim olarak katılım olması halinde; ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.) (Ek-5)
5.Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Kayıt ve Faaliyet belgesi ile Ticaret Sicil Gazetesi’nin suretini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeyi vermek.
6. İş Deneyimine yönelik aşağıdaki belgeleri vermek.(Kamu Tüzel Kişilikleri bu madde hükmünden muaftır)
a) İsteklilerin ihaleye konu olan işle benzerlik arz eden;
1) Durak Noktası (yolcu taşıma noktası) işletmeciliği,
2)Taksiciler,Minibüsçüler ve Otobüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi işletmeciliği,
3) D2 Yetki Belgesine sahip olup yolcu taşımacılığı, faaliyetlerinden en az birisini Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerinde en az 2(iki) yıl gerçekleştirdiğini belgelemek,
b) İş Deneyimi belgelerinden birisinin sunulması yeterli kabul edilecektir.
1)İsteklinin şahsen işlettiği iş yerlerine ilişkin resmi kurum ve kuruluşlardan alınmış açılış veya işletme ruhsatının aslı veya noter onaylı örneği kabul edilecektir. Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, açılış ruhsat tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
2) İsteklinin şahsen işletme ruhsatı üzerinde olmayan yerler için; işletme ruhsatının asıl veya noter onaylı sureti, ruhsat sahibi ile istekli arasındaki noter onaylı kira sözleşmesi ve sözleşme kapsamında kesilen kira faturaları (SMM onaylı). Bu tür belge sunulması durumunda İş Deneyim süresi olarak, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre esas alınarak hesaplanır.
3)İsteklinin tüzel kişiliklerden alacağı referans yazıları iş deneyimi olarak kabul edilmez
4)İsteklinin Ortak girişim olması durumunda ortaklardan birisinin İş Deneyimi sunması yeterli kabul edilecektir.
7.İmza sirküleri vermek. İsteklinin;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi vermek.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri vermek.
8.İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; vekaleten iştirak edenin noter onaylı vekaletnameleri ile noter tasdikli imza Beyannamesi vermek.
9.İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun(Ek-1) ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermek. (İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.) (İhale üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir.) Ayrıca, idare ile yapılacak ihale sözleşmesini grubun bütün ortakları şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.
10.İhalenin gerçekleştirildiği yıl içerisinde Vergi dairesinden veya internetten alınan vergi mükellefi olunduğuna dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
11.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
12.İhale ilan tarihinden sonra ilgili dairesinden veya internetten alınmış Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ya borcunun bulunmadığına dair belge vermek. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak için belge vermek)
13.İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir) ve istekli tarafından şartname ve eklerinin okunup kabul edildiğine dair söz konusu ihale dokümanının (CD içerisinde yer alan tüm bilgilerin çıktılarının alınarak her sayfasının imzalanması gerekir.) her sayfasının imzalanarak teklif dosyasına konulması. (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
14.İdare adına alınmış (muhammen bedelin) %10’u tutarında geçici teminata ait alındı makbuzunu veya Bankalar veya özel finans kurumlarının verecekleri en az 90 gün süreli veya süresiz teminat mektuplarını vermek (ek-4). Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından işin adına Beydağları Sahil Milli Parkı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Güllük Şubesindeki TR30 0001 0025 7569 5672 2950 02 nolu hesabına yatırılması zorunludur. Üzerine ihale yapılan isteklinin geçici teminat mektupları ihaleden sonra kesin teminatın yatırılması ve sözleşme yapılmasını müteakip, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra iade edilir.
15.Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubunu vermek. (Ek-2) (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatılacaktır.) (Ortak girişim olması halinde her iki ortak tarafından imzalanması.)
16.İstekliler Göynük-2 Durak Noktası İşletmeciliği ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri Dış Zarf içine koyarak sıra numaralı alındı karşılığında için 10.07.2020 tarihi saat 11:00’e kadar Sedir Mahallesi Vatan Bulvarı Muratpaşa / ANTALYA adresindeki Tarım ve Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü (Orman Bölge Müdürlüğü site içi) 42 nolu odaya teslim etmek zorundadırlar. Posta ile gönderilecek tekliflerin şartnamede belirtilen saate kadar ihale komisyonu başkanlığına ulaşması şarttır. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
17. İhale şartnamesi ile diğer evraklar mesai saatleri içinde ihaleyi yapan birimin adresinde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye girecek olan isteklilerin Rakamla 250,00 TL’yi (İkiyüzelli Türk Lirası) Beydağları Sahil Milli Parkı, Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Güllük Şubesindeki TR30 0001 0025 7569 5672 2950 02 Nolu hesabına yatırmak suretiyle ödendi makbuzu karşılığında İhale Konusu Şartnameyi Antalya İli, Muratpaşa İlçesi Sedir Mah. Vatan Bulvarı adresinde Orman Bölge Müdürlüğü Sitesi içerisinde yer alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğünden satın almaları gerekmektedir.
18. İhale teklif belgelerinin ulaştırılmasında meydana gelecek gecikmelerden İdare mesul tutulamaz.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR