SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Serdivan Belediyesine ait AVM içinde bulunan mağaza ve iş yerleri kiraya verilecektir

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Serdivan Arabacı Alanı Mahallesi, 27 J 2 pafta, 132 ada, 2 nolu parselde Serdivan AVM’de bulunan Belediyemiz mülkiyetine bırakılan bağımsız bölümlerin tamamının blok olarak 10 yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi işidir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Serdivan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BELEDİYEMİZ PAYINA DÜŞEN ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ (SERDİVAN AVM) DÜKKÂNLARININ KİRAYA VERİLMESİNE AİT
İHALE İLANI

İŞİN NEVİ, YERİ, NİTELİĞİ VE MİKTARI

Başkanlık Makamının 06.11.2019 tarih ve 147 nolu olurları ile; Serdivan Arabacı Alanı Mahallesi, 27 J 2 pafta, 132 ada, 2 nolu parselde Serdivan AVM’de bulunan Belediyemiz mülkiyetine bırakılan bağımsız bölümlerin tamamının blok olarak 10 yıl süreyle kiraya verilmek suretiyle işlettirilmesi işidir.

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 27 J 2 PAFTA 132 ADA 2 NOLU PARSELDE (SERDİVAN AVM) BULUNAN, 2886 SAYILI D.İ.K’NUN 45’ NCİ MADDESİNE GÖRE TOPLU OLARAK KİRALAMASI YAPILACAK MAĞAZA VE İŞYERLERİ

SIRA NO

PARSELLERİN KULLANIM DURUMLARI

ARSA PAYI

BAĞIMSIZ BÖLÜM

MAĞAZA NO

YÜZÖLÇÜMÜ M2

EKLENTİ M2

EDİNME SEBEBİ

1

MAĞAZA

TAM

1 NOLU

BODRUM 1

214,66

KAT MÜL.TES. İŞL.

2

MAĞAZA

TAM

2 NOLU

BODRUM 4

242,70

KAT MÜL.TES. İŞL.

3

MAĞAZA

TAM

3 NOLU

BODRUM 10

184,20

KAT MÜL.TES. İŞL.

4

MAĞAZA

TAM

4 NOLU

BODRUM 11

137,20

KAT MÜL.TES. İŞL.

5

MAĞAZA

TAM

89 NOLU

BODRUM İ 1

52,14

KAT MÜL.TES. İŞL.

6

MAĞAZA

TAM

90 NOLU

BODRUM İ 2

121,31

KAT MÜL.TES. İŞL.

7

MAĞAZA

TAM

91 NOLU

BODRUM İ 3

32,25

KAT MÜL.TES. İŞL.

8

MAĞAZA

TAM

92 NOLU

BODRUM İ 4

32,25

KAT MÜL.TES. İŞL.

9

MAĞAZA

TAM

37 NOLU

ZEMİN 40

75,25

KAT MÜL.TES. İŞL.

10

MAĞAZA

TAM

38 NOLU

ZEMİN 41

83,00

KAT MÜL.TES. İŞL.

11

MUHTELİF İŞYERİ

TAM

39 NOLU

MUHTELİF İŞYERİ

4.168,85

DEPO 14 790,60 M2

KAT MÜL.TES. İŞL.

12

MAĞAZA

TAM

50 NOLU

KAT 1 70

68,80

KAT MÜL.TES. İŞL.

13

MAĞAZA

TAM

51 NOLU

KAT 1 06

377,98

KAT MÜL.TES. İŞL.

14

MAĞAZA

TAM

62 NOLU

KAT 1 46

134,85

KAT MÜL.TES. İŞL.

15

MUHTELİF İŞYERİ

TAM

86 NOLU

ÇATI KATI

2.203,80

KAT MÜL.TES. İŞL.

16

MUHTELİF İŞYERİ

TAM

102 NOLU

ÇATI KATI

45,00

KAT MÜL.TES. İŞL.

TOPLAM

8.174,24

790,60

8.964,84 M2

İHALENİN USULÜ, YER VE ZAMANI


İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü uygulanmak suretiyle 12.12.2019 tarihinde, saat: 14.30’da, Serdivan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.


İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

Söz konusu işin tahmin edilen Kira bedeli 30,76 TL/m2’den yaklaşık bir aylık kira bedeli 251.500,00 TL., bir yıllık kira bedeli 3.018.000,00 TL.
İşin geçici teminatı 10 yıllık kiralama bedelinin %3’ü oranında olup, tutarı 905.400,00 TL’sıdır.
Geçici teminatını en geç 12 ARALIK 2019 Perşembe günü saat 14.00’de kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir.


İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE BELGELER
İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
1-Kanuni ikametgâhının olması,
2-Türkiye’de tebligat için adres göstermesi,
3-Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi,
3/a)-Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2019 yılı içerisinde alınmış olacaktır.)
3/b)-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair belge, (2019 Yılı içerisinde alınmış olacaktır.)
4-Gerçek kişi olması halinde kişiye ait noter onaylı imza sirküleri, tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişiliğe ait noter tasdikli imza sirküleri, ortak girişim olması halinde ise, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilere ait noter onaylı imza sirküleri,
5-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimsenin işbu ihaleye istekli adına katılımı ve teklif sunumuna ilişkin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edene ait noter onaylı imza sirküleri,
6-Bu şartnamede belirtilen miktarda geçici teminat belgesi,
7- İhale şartnamesinin satın alınmış olduğunu gösteren belge,
8- 31.10.2019 tarihi itibarıyla 2018 yılı toplam cirosunun en az 35.000.000,00-TL(Otuzbeşmilyontl) olması, bu belgenin vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
9- İsteklilerin istenen bu özelliklere doğrudan sahip olması veya bu özelliklere sahip firmalardan en az 10 yıldan beri yetkili bayilik/know-how sahibi olmaları ve kesintisiz olarak işlerini sürdürmüş olmaları gerekmektedir.
11- İhaleyi kazanan yüklenici, iş bu şartnamenin eklerinde ve sözleşmede belirlenen esas ve usullere uygun hareket etmek mecburiyetindedir.
12- Ortak girişimler ihaleye katılamayacaklardır.


ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI

1-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri,1.000,00 TL.’sı karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartname ve eklerini almaları zorunludur.
2-İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.


İHALE DOSYASININ TESLİMİ, NEREYE VERİLECEĞİ
1-İstekliler hazırlamış olduğu ihale dosyalarını sıra numaralı alındılar karşılığında 12/12/ 2019 tarih ve saat 14.00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.


İHALE İLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
1-İhaleye ilişkin her türlü harç, pul ve ilan bedelleri vs. masraflar istekliye aittir.
2-İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29’uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3-Telgraf veya faksla yapılacak müracaat ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
4-Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Sakarya icra daireleri ve mahkemeleridir.
5-2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili 17’nci maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR