ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Çorum Belediyesi'ne ait otobüs terminalindeki yazıhaneler kiraya verilecektir

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.05.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İhalenin yapılacağı saatten önce
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Çepni Mahallesi, Çevreyolu Bulvarında bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminalinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen otobüs yazıhaneleri, ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine Açık Teklif Arttırma Usulü ile istinaden 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.

S.N İşyeri No Niteliği 1 Yıllık Tahmini Kira Bedeli (KDV hariç) Geçici Teminatı
1. 43 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
2. 44 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
3. 45 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
4. 46 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
5. 51 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
6. 52 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
7. 53 Otobüs Yazıhanesi 125.000,00 TL 12.500,00 TL
8. 47-48 Otobüs Yazıhanesi 250.000,00 TL 25.000,00 TL
9. 49-50 Otobüs Yazıhanesi 250.000,00 TL 25.000,00 TL

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 1.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 20.05.2020 Çarşamba günü saat:14.00’de Belediyemiz Hizmet Binası 5. Kat, Meclis Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler:
A- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
B-Kanuni İkametgâh Belgesi,
C-Türkiye’ de tebligat için adres gösterilmesi,
Ç) Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasında veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Noterden tasdikli imza sirküleri,
D-İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirküleri vermeleri,
E- İstekliler, geçici teminatlarını; belediyemiz veznesine veya belediyemizin, Ziraat Bankası TR98 0001 0000 7830 9681 3250 03, Vakıfbank Şubesi TR97 0001 5001 5800 7290 5439 01, Halk Bankası Şubesi TR65 0001 2009 3120 0007 0000 01 İBAN numaralı hesaplarından birisine yatırılması, geçici teminat alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır.
F-Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.
G-İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri,
H-İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
I-İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi gerekmektedir.
İ) Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge getirilecektir.
J-Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan (B1- D1-F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır.
K-Sabıka kaydı (Gerçek kişiler için), tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Sabıka belgesi.
L-İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR