CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Canik Belediyesi'ne ait Engelsiz Kafe işletmeciliği kiraya verilecektir

CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hacıismail Mahallesi 11030 ada 4 parselde bulunan, 3.113,77 m² yüzölçümlü park alanı üzerinde Belediyemiz tarafından hizmet amacıyla yapılan “Engelsiz Kafe” işletmeciliği müştemilatı ve demirbaşlarıyla birlikte 5 yıllığına kiralamaya sunulmuştur
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
01.04.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
01.04.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)
Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

HACIİSMAİL MAH. 296. SOK. NO:4 PARK ALANI
ENGELSİZ KAFE İŞLETMECİLİĞİNİN
KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLAN METNİ

1-İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Canik Belediye Meclisinin 03/02/2020 Tarih ve 11/1 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e Maddesine istineden, Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Hacıismail Mahallesi 11030 ada 4 parselde bulunan, 3.113,77 m² yüzölçümlü park alanı üzerinde Belediyemiz tarafından hizmet amacıyla yapılan “Engelsiz Kafe” işletmeciliği müştemilatı ve demirbaşlarıyla birlikte 5 yıllığına kiralamaya sunulmuştur.

2-ŞARTNAME VE EKLİ DEMİRBAŞ LİSTESİNİN TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı taleple 150,00 TL karşılığında temin edilebilir.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER: İhale, Samsun İli Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN
Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213 www.canik.bel.tr

4-İHALE TARİH VE SAATİ: 01/04/2020 Çarşamba Günü Saat 14:00

5-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü (Artırma)

6-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:
6.1- Aylık Muhammen Kira Bedeli 6.000,00TL + KDV
6.2- Geçici Teminat 1 Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü olan 2.160,00 TL
6.3- Kesin Teminat 1 Yıllık Kira Bedelinin % 6’sı olan 4.320,00 TL
6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 01/04/2020 Çarşamba Günü Saat 14:00’e kadar yatırılmış olacaktır.

7-İSTENEN BELGELER:
7.1- Kanuni ikametgâhı olması,
7.2- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
7.3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi verilmesi,
7.3.1- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihale yapıldığı yıl içinde alınmış belge,
7.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
7.3.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (7.3.1.) ve (7.3.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
7.4- İmza sirküleri vermesi,
7.4.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
7.4.2- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7.4.3- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (7.4.1) ve (7.4.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
7.5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
7.6- Geçici Teminat,
7.7- İhale dokümanı (şartname) satın alındı makbuzu.
7.8- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun noter onaylı ortak girişim taahhütnamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
7.9- Yukarıda sayılanlar haricindeki şahıslar da ihaleye katılabileceklerdir. Ancak bu durumda olan şahıslardan aşağıda yazılı belgeler istenilir.
7.9.1- Nüfus Cüzdan sureti,
7.9.2- Kanuni İkametgâh belgesi,
7.9.3- Türkiye’de tebligat için adres beyannamesi,
7.9.4- Noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküsü,
7.9.5- Vekâleten iştirak edilecek ise noter tasdikli vekâletname, vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü,
7.9.6- Geçici teminat,
7.9.7- İhale dokümanı (şartname) satın alındı makbuzu.
7.9.8- Güvenlik Bilgi Tarama Kaydı (GBT)
7.9.9- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli ve ilişiği olmadığına dair belge
7.9.10- İdari Şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

7.10- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu suret veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir.

8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarihinde en geç 14:00’ de kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Canik Belediye Başkanlığı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR