BALIKLIÇEŞME KÖYÜ MUHTARLIĞI

Çanakkale Biga'da akaryakıt istasyonu ve diğer müştemilatları kiraya verilecektir

BALIKLIÇEŞME KÖYÜ MUHTARLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01200824
Şehir : Çanakkale / Biga
Semt-Mahalle : BALIKLIÇEŞME KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
Yayınlandığı Gazeteler

BİGA DOĞUŞ 30.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BİGA DOĞUŞ 04.08.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıklıçeşme Köyü Muhtarlığı binası
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇANAKKALE İLİ BİGA İLÇESİ BALIKLIÇEŞME KÖYÜ MUHTARLIĞINDAN1- Mülkiyeti Balıklıçeşme Köyü Muhtarlığı'na ait bulunan Çanakale ili, Biga ilçesi, Balıklıçeşme Köyü, 152 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz ve üzerinde mevcut faal durumdaki akaryakıt istasyonu, market, lokanta, kantar, oto yıkama, oto lastik tamir dükkanı ve diğer müştemilatları ve demirbaşları aynı amaçla işletilmek üzere açık teklif usulü ile 10 yıl süreli kiraya verilecektir.
2- ihale 14.08.2020 Cuma günü saat 14.00'da Balıklıçeşme Köyü Muhtarlığı binasında, Köy ihtiyar Heyeti huzurunda gerçekleştirilecektir.
3- Söz konusu işin Muhammen bedeli 3.660.000 TL (Üç milyon altıyüz altmışbin Türk Lirası) olup geçici teminat ise 109.800,00 TL (Yüzdokuzbin sekizyüz bin Türk lirası) dir.
4- istekliler söz konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi, Balıklıçeşme Köyü Muhtarlığı'ndan 2.000,00 TL karşılığında alabilirler. Dosya bedelini yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler.
5- İhaleye katılacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarını, 11/08/2020 Salı günü saat 17.30'a kadar muhtarlığımıza veya Vakıflar Bankası Biga Şubesinde Balıklıçeşme Muhtarlığı'na ait bulunan TR 200001500158007302100509 IBAN no.lu hesaba yatırmaları veya Milli Bankalardan birinden bu bedel kadar teminat mektubu getirmeleri şarttır. Teminat yatırmayanlar ihaleye iştirak ettirilmezler.
6- ihaleye girebilmek için istenenler:
a) Türkiye'de kanuni ikametgahı olması.
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve tüzel kişiler için T.C. Yasaları çerçevesinde kurulu Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişi olmak.
d) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; -Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
f) Ortak teklif verilmesi halinde ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin yukarıdaki bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler.
g) Ortak teklif verilmesi halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi istenir) ayrıca ortakların idare ile yapacakları kira sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalanması.
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde teklifte bulunacak kişi ve istekli tarafından düzenlenmiş vekaletname ile vekaleten iştirak edecek olanın Noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
i) İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri.
j) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge, k) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belge. I) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge.
m) Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair dekont veya banka geçici teminat mektubu, n) İhale şartnamesinin 2.000,00.-TL karşılığında alındığına dair makbuz.
o) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarının, demirbaş tüm mal ve malzemenin görüldüğüne, durumlarının peşinen kabul edildiğine dair ihale isteklisi tarafından imzalanmış beyanname. ö)İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname.
7- ihale dosyası vermeyenler ihaleye iştirak ettirilmezler.
8- Posta ve kargo yolu ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR