KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan cafe-restaurant kiraya verilecektir

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN


Caddebostan Kültür Merkezi Zemin Kattaki Cafe-Restaurant 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 5 yıllığına 17.12.2019 Salı günü saat 14.00’ da ihale yoluyla kiraya verilecektir.
İhaleye katılacakların son başvuru tarihi ihale günü olan 17.12.2019 tarihinden bir gün öncesi 16.12.2019 günü mesai sonuna kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermek zorundadır.

İŞİN TÜRÜ YILLIK MUH.BED GEÇİCİ TEMİNAT ŞARTNAME BEDELİ
Cafe-Restaurantın 432.000,00.- TL/Yıl +KDV. 64.800,00.- TL. 1.000.00.- TL.

İHALE GÜN VE SAATİ
17.12.2019 Saat 14.00’da

İhaleye katılmak için isteklilerden istenecek belgeler:
a) Kanuni ikametgah, (onaylı)
b) Nüfus sureti, (onaylı)
c) Şirket olarak ihaleye katılacaklardan noter tasdikli imza sürküleri ile idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi bir makamdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair bu kiralama işinin ilan tarihinden sonra alınmış belge,
d) Muhammen bedelin % 3 tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
e) Dosya bedeli tahsilat makbuzu,
f) Yabancı tebaanın on seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicillerinde kayıtlı bulunması,
g)Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması, (Türkiye’de şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslarınca tasdik edilmiş bulunacaktır.)
h)İhaleye vekaleten iştirak edenlerden, vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi ve yukarıdaki (d) ve (e) maddelerinde belirtilen belgeleri vermesi,
ı) İhale katılımcılarının daha önce ihale edilen işkolu ile ilgili benzer işlerde (Cafe-Restaurant, Kafeterya v.b.) hizmet verdiklerine dair Kamu Kurumlarından alınmış onaylı ruhsat örneği.
i)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR