BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bulancak Belediyesi'ne ait 4 adet dükkan ihale ile satılacaktır

BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01122787
Şehir : Giresun / Bulancak
Semt-Mahalle : BULANCAK MAH. / BULANCAK
: 172
Yayınlandığı Gazeteler

DOĞRUHABER 29.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Giresun Bulancak İlçesi, Bulancak Mahallesi 72 ada 26 parselde kayıtlı 172 m² 4 adet dükkanın satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.02.2020 11:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
11.02.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bulancak Belediyesi Meclis toplantı salonu (Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
BELEDİYE TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bulancak Mahallesi tapunun 72 ada 26 parselinde kayıtlı 4, 5, 6 ve 7 nolu dükkân nitelikli bağımsız bölümlerin satış ihalesi Bulancak Mahallesi Terazi Sokak No: 5’de bulunan Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c bendi gereği açık teklif usulü ile yapılacaktır.

İhalede 4 bağımsız bölüm için tek teklif verilecektir.

KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM M2 MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ VE SAATİ
1 4 NOLU B.B. - 172,00 m2 2.000.000,00-TL
(İki milyon Türk Lirası)
60.000,00-TL 11.02.2020/11:30
2 5 NOLU B.B. - 172,00 m2
3 6 NOLU B.B. - 172,00 m2
4 7 NOLU B.B. - 120,00 m2


2 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde 500,00-TL bedel karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilecektir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerden, aşağıdaki şartlar aranır;

 1. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 2. T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için),
 3. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için),
 4. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,
 5. Tüzel kişi olması halinde mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
 8. Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 9. Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi,
 10. İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz,
 11. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen oranda geçici teminat,
 12. İhalelere katılımdan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

4 -Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

5 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgili Personel :Eren TÜREDİ
Tel:4442844 - Dahili (107)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR