BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Bolu İl Özel İdaresi'ne ait iş merkezi ihaleyle kiraya verilecektir

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez ilçe, Tabaklar Mahallesi, Salim Gündoğan caddesinde No:12/A adresinde bulunan bodrum+5 kat olan 4015 m2.lik kapalı alana sahip 14 bağımsız bölümden oluşan Özel İdare iş merkezinin kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez ilçe, Tabaklar Mahallesi, Salim Gündoğan caddesinde No:12/A adresinde bulunan bodrum+5 kat olan 4015 m2.lik kapalı alana sahip 14 bağımsız bölümden oluşan Özel İdare iş merkezinin kiralama ihalesi aylık 60.000,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 21. 600,00 TL.’dir,
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 31.03.2020 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.

1-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatler içerisinde görülebilir.
2-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a- Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve kanuni ikametgâh belgesi,
b- Gerçek kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli), vekâleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,
c- Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli),
d- İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,
e- İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu İl Özel idaresi adına alacakları 21.600,00 TL değerinde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,
f- 2.000,00 TL şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu,
g- Kiralama ihalesine ait imzalı şartname,
h- Tebligat için adres beyan belgesi,
ı- Vergi borcu olmadığına dair belge,
i-2886 sayılı devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.
3-İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarfın en geç ihale günü olan 31.03.2020 saat 10:00’a kadar Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
4-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR