BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beşiktaş Belediyesine ait kafe, restoran ve çok amaçlı salon kiraya verilecektir

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BŞK. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kafe, Restoran ve Çok Amaçlı Salonun Kiraya Verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL İLİ
BEŞİKTAŞ İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası’nın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile
Kiraya verilecektir.

MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ
32.500,00.-TL/AY+KDV 35.100,00.-TL 3 YIL (36 AY) Beşiktaş İlçesi, Akat Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:7 – Şehit Erdoğan İban Sokak No:11 25.02.2020/SALI GÜNÜ SAAT: 13:00 Kafe, Restoran ve Çok Amaçlı Salonun Kiraya Verilmesi

B-Bu işe ait şartname Beşiktaş Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00.-TL karşılığında alınacaktır.
C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni’ne sunulacaktır.

 1. Gerçek kişiler için, Yasal ikametgâh belgesi.

 2. İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

 3. Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası’nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge. Gerçek kişi ise Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Derneği’nden siciline kayıtlı olduğuna ilişkin belge.

 4. Noterden onaylı imza sirküleri.

 5. Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri. Tüzel kişiler için ayrıca, başvuru yapan şahsın tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin yetki belgesi ile imza sirküleri.

 6. Tahmin edilen ihale bedelinin %3 ‘ü kadar geçici teminat bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığına ilişkin makbuz örneği veya 2886 sayılı Yasanın 2 Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler. (Geçici Teminat Bedeli 35.100,00.-TL’dir)

 7. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin en az 5.000.000,00.-TL (BeşmilyonTürkLirası) tutarında ödenmiş sermayesinin bulunduğuna ilişkin onaylı belge.

 8. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden sigortalı işçi çalıştırıyor ise SGK’dan, sigortalı işçi çalıştırmıyor ise BAĞKUR’dan borcu olmadığına dair yazı. (%51 hissesi kamu kuruluşlarına ait iştiraklerden bu belge aranmayacaktır)

 9. Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. kimlik numarası, Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi.

 10. İlan tarihinden itibaren Beşiktaş Belediyesine vadesi geçmiş borcu olmadığına ilişkin belge.

 11. İhalelerden Yasaklılık Durum Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

 12. Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.)

 13. Şartname alındısına ilişkin makbuz.

D-(c) Maddesinde belirtilen belgeler hazırlanarak ihale günü ve saatinde Belediye Encümen Salonu’nda hazır bulunulacaktır.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR