BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Hizmet Binası içinde bulunan 10 m² çay ocağı kiraya verilecektir

BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Başkale Belediyesi Hizmet Binası Zemin katında bulunan 10 m2 lik Çay Ocağı içindeki Demirbaş malzemesi ile Kiraya Verilmesi İşi
İşin Yapılacağı Yer
:
Van/Başkale
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkale Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu                                               Yeni Mahalle Van Hakkari Karayolu Başkale/VAN
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ÇAY OCAĞI KİRAYA VERİLMESİ

İHALE İLANI
BAŞKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Van İli, Başkale İlçesi, Başkale Belediyesi Hizmet Binası içinde bulunan 10 m2 lik Çay Ocağı içindeki demirbaşı ile birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi Gereğince AçıkTeklif Usulüne göre 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Sıra No: TAŞINMAZIN MEVKİ VE ÖZELLİKLERİ YILLIK KİRA BEDELİ
MUHAMMEN BEDEL
( 2 YIL )
Başkale Belediyesi Hizmet Binası Zemin katında bulunan 10 m2 lik Çay Ocağı içindeki Demirbaş malzemesi ile 6.000,00 TL 12.000,00 TL

İhale Tarihi : 31.03.2020 Salı Günü Saat : 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer : Başkale Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu
Yeni Mahalle Van Hakkari Karayolu Başkale/VAN

1.İhale Konusu İşin Niteliği: Başkale Belediyesi Hizmet Binası Zemin katında bulunan 1 Adet Çay Ocağı Demirbaşı ile birlikte 2 (iki) Yıl Süre İle Kiraya verilmesi İşi İhalesi.

2.İhaleye Konu Taşınmaz: Van İli, Başkale İlçesi, Yeni Mahalle Van Hakkari Yolu Adresindeki Başkale Belediyesi Hizmet Binası Zemin Katında bulunan 1 Adet Çay Ocağı ve içindeki demirbaş malzemesi,

3.Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı: İhale şartnamesi ve diğer evrakları mesai saatleri içerisinde Başkale Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir, ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 100,00-TL’dir. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin şartname bedelini yatırıp dosya sunmaları gerekmektedir.

4.İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5. İsteklilerde aranacak belgeler:

 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Yerleşim Yeri belgesi.
 3. Başkale Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.
 4. Sabıka Kaydı
 5. Noterden tasdikli imza beyannamesi
 6. Şartname alındı makbuzu . İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebilirler.
 7. Taşınmaza ait kira şartnamesi, her sayfası ayrı ayrı ihaleye girecek olan istekli tarafından imzalanması.
 8. Muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3 oranında geçici teminatı yatırmak (Geçici teminatlar nakit olarak verilmesi halinde Belediyemizin Ziraat Bankası Başkale Şubesindeki TR800001000420135970175002 IBAN nolu Cari hesabına yatırılacaktır.)
 9. Özel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi
 10. Tüzel kişiler için: 2020 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekaletname ile İmza beyannamesi.
 11. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin Her birinin (a-b-d-e-f) maddelerindeki temin edecekleri belgeler. Ortak girişim beyannamesi (İş ortaklığı) ile birlikte ortaklarca noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.

6. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. Vergi, resim, harçlar ve diğer tüm giderler istekliye aittir.
9. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır. 10.03.2020
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR