BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bayramiç Belediyesine ait iş yeri satılacaktır

BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01190035
Şehir : Çanakkale / Bayramiç
Yayınlandığı Gazeteler

HABER 14.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

MADDE 1- Aşağıda tabloda mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen satış bedeli, geçici ihale
teminatı ile bağımsız bölüm no'su ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait iş yerleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2- Taşınmaz bilgileri:

MAHALLESİ CADDESİ MEVKİİ ADA PARSEL NİTELİĞİ KAT NO BAĞ.B. NO ARSA PAYI M2 FİYATI ALANI TOPLAM M2 MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ İHALE TEMİNATI İHALE TARİHİ, SAATİ VE TÜRÜ
CAMİCEDİT ATATÜRK BELEDİYE İŞ HANI VE TABAKLAR DERESİNE BAKAN TARAF 155/20 İŞ YERİ BODRUM KAT 1 49/3215 10.000,00 49 490.000,00 14.700,00

23.07.2020 11:00

2886 D.İ.K.NUN 45. MADDESİ GEREĞİNCE SATIŞ İHALESİ)

Satış gerçekleşmezse ikinci ihale tarihi 06.08.2020 Perşembe günü saat 11:00 dedir. (3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17. maddesinin diğer istisnalar, 18.01.2017 Tarihli ve 6770 S.K.nun 8. maddesi gereğince taşınmaz satışları KDV'den muaftır. İş yerleri Koruma Amaçlı İmar Sahası İçindeki Tescilli Yapı olduğundan dolayı 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi gerince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.)

MADDE 3- Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 2'de
gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3'ü nispetinde geçici ihale teminatını bağımsız noyu belirterek ihale günü saat 11:00’e kadar Belediyemiz Veznesine veya hesabına nakten yatırılacaktır. İhale üzerinde kalmayan kişinin Geçici İhale Teminatı kendisine ya da varsa banka hesabına iade edilecektir.

MADDE 4- İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

4.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
4.2. İkametkah Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü'nden veya Muhtarlıktan alınan)
4.3. Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
4.4.Yer Görme Belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.5.Tebligat için Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)
4.7.İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.8.İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no'su.
4.9.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel lişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,

MADDE 5- Daha önce bir ihaleye katılıp gerekli işlemleri yapmayanlar ve daha önce Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanların 1. derece kan ve sıhri hısımları ile Belediyemize kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

MADDE 6- İhaleye katılacaklar madde 4'deki istenen belgeleri eksiksiz olarak 23.07.2020 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00'e kadar Belediyemiz Gelir Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

MADDE 7-) İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
İlgilenenlere İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR