ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Bayan kuaför salonu kiraya verilecektir

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
20 m2 bayan kuaför salonu kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 15:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1. Kat Özel Yemek Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ BAYAN KUAFÖR SALONU KİRAYA VERİLECEKTİR.

Adres Yüzölçümü
(m2)
Niteliği Tahmini Yıllık Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
Kültür Mah. 3801 Sok. No:2 Kepez/ ANTALYA 20 Bayan Kuaför Salonu 9000,00 270,00 02.04.2020 15:30

Yukarıda nitelikleri belirtilen 20 m2’lik bayan kuaför salonunun amortisman bedeli ödenerek kiralama ihalesi, yukarıda belirtilmiş olan tarih ve saatte Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 1. Kat Özel Yemek Salonunda toplanacak komisyon huzurunda, 2886 Sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre pazarlık usulüyle yapılacaktır.

 1. İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde idarenin satın alma departmanında bedelsiz olarak görülebilir.
 2. İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, (ikametgâh belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)
 2. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
 3. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını,
 4. Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu,

(Geçici teminatın bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 26 ıncı ve 27 inci maddesi ve bu kanun uyarınca Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekir

 1. İhaleye gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekâletname,
 2. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2020 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, ihale komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
 3. Bayan Kuaförü Ustalık Belgesi, Esnaf ve sanatkarlar odası kayıt belgesinin aslı veya idarece onaylı fotokopisini,
 4. Adli sicil kaydı belgesini getirmeleri gerekmektedir.
 1. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve diğer belgelerle birlikte ihale saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmelerden dolayı idare veya komisyon sorumlu tutulamaz.
 2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. Geçici teminat bedelinin yatırılması gereken hesap:

Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi
Ziraat Bankası Antalya Şubesi TR72 0001 0012 3636 5531 1150 02

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR