KONYAALTI MEHMET ZEKİ BALCİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Bay/Bayan kuaför salonu kiraya verilecektir

KONYAALTI MEHMET ZEKİ BALCİ ÖĞRETMENEVİ VE ASO MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KONYAALTI MEHMET ZEKİ BALCI ÖĞRETMENEVİ VE A.S. O. MÜDÜRLÜĞÜ LOBİ BÖLÜMÜNDE BULUNAN BOŞ ALANA BAY/BAYAN KUAFÖR  SALONU KİRAYA VERİLMESİ İŞİ
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/KONYAALTI
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.08.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21 Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan idarenin 1. Kat Konferans Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Pazarlık Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KONYAALTI MEHMET ZEKİ BALCI ÖĞRETMENEVİ VE A.S. O. MÜDÜRLÜĞÜ LOBİ BÖLÜMÜNDE BULUNAN BOŞ ALANA BAY/BAYAN KUAFÖR SALONU KİRALAMA İHALESİ

Kurumumuza ait lobi bölümünde bulunan boş alana bay/bayan kuaför salonu yapılarak (kiralayan tarafından yapılacaktır ve düzenlenecektir) 3 (üç) yıl süre ile amortisman bedeli ödenerek işletilmek üzere kiraya verilecektir.
İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. Maddesinin 1. Fıkrasının G Bendi Gereği Pazarlık Usulü
İhale Konusu İş: Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne Ait lobi bölümünde bulunan boş alana bay/bayan kuaför salonu yapılarak (kiralayan tarafından yapılacaktır ve düzenlenecektir) Amortisman Bedeli Ödenerek İşletilmek Üzere Kiralanması
İhale konusu kiralanacak yerin adresi: Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21 Konyaaltı/ANTALYA
İhale konusu iş kiralama süresi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır.
İhalenin Yapılacağı Yer ve Bilgileri: Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21 Konyaaltı/ANTALYA adresinde bulunan idarenin 1. Kat Konferans Salonudur.
İhale Konusu İşin Muhammen Bedeli Yıllık: 18.000,00-TL (On Sekiz Bin Türk Lirası)
İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat: 14/08/2020 Cuma günü, saat: 15:00
Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı: Gürsu Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:21 Konyaaltı/ANTALYA Adresinde Bulunan Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürlüğü İktisadi İşletmesi Muhasebe Departmanından KDV dahil 50,00-TL ( Elli Türk Lirası) Bedel Karşılığında Temin Edebilir.
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
A. Gerçek Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Kanuni İkametgâh Belgesi veya Adres Beyanı Belgesi.
B. Tüzel Kişi ise Türkiye’de Tebligat İçin Adres Göstermesi (Adres Beyanı Belgesi) .
C. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
a. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge.
c. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgilerin tamamını bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartnamede yazılı veya ilanda yazılı olan (a),(b),(c) ve (d) bentlerinde istenilen belgelerin tamamını sunması ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi sunması gerekir.
D. İmza sirküleri vermesi,
a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
E. Diğer Belgeler:
a. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
b. Sabıkası olmadığına dair belge
c. Vergi dairesinden/Maliyeden borcu olmadığına varsa yapılandırdığına dair belge.
d. SGK Borcu olmadığına varsa yapılandırdığına dair belge.
e. İlgili kurumlardan alınmış olan ustalık belgesi
e. Teklif vereceği yıllık tutarın %3 oranında geçici teminat vermesi, İlgili mevzuata göre geçerli banka teminat mektubu verilecek veya Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü adına Ziraat Bankası Gürsu Şubesi TR97 0001 0024 0382 1241 2950 05 IBAN numaralı hesabına yatırılacaktır.
f. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.)
h. Yer görme belgesi (Krokiler)
ı. Taahhütname (4734 sayılı kanunun 11. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendine göre verilecek (taahhütname noter onaylı olarak düzenlenecek)
i. 2886 sayılı yasaya göre yasaklı olmadığına dair Esnaf ve Sanatkarlar Odasından Alınmış Taahhütname.
j. İhale Şartnamesi, Teknik Şartname ve Sözleşme taslağı (Her sayfası Ad-Soyad-Firma Ünvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve zarf içine konulmuş olmalıdır.)
k. İhale dokümanı Satın alındığına dair ve Geçici Teminatın yatırıldığını gösteren Dekont/Tahsilat Makbuzu/Fatura
l. Şekli ve içeriği idarece belirlenen ihale dokümanında yer alan Teklif Mektubu (Ad-Soyad-Firma Unvanı yazılarak kaşelenerek imzalanmış ve ayrı bir zarf içine konulmuş olmalıdır)
m. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İstekli işinin başında bulunacağını kabul eder.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeleri içeren İhale Dosyasını almak isteyenler, Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün Ziraat Bankası Gürsu Şubesi IBAN: TR11 0001 0024 0382 1241 290 01 no’lu hesabına 50,00 TL yatırarak İhale Dokümanını mesai saatlerinde 14.08.2020 Cuma günü saat:14:00’a kadar Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Muhasebe Departmanından temin edebilirler.
n.Teklifler ihale günü ihale komisyonuna teslim edilecektir. (14/08/2020 tarihi, saat 15:00)
o.İstekliler tekliflerini ve eki ihale dokümanlarını doldurup kaşeleyip imzaladıktan sonra teslim edeceklerdir.
ö. Verilen tekliflerin geçerlilik suresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
p. Muhammen Bedel 1 (bir) yıllık KDV Hariç 18.000,00-TL (On Sekiz Bin Türk Lirası)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR