BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başiskele Belediyesine ait 5 adet işyeri kiraya verilecektir

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.08.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ )
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Hüküm ve Tasarrufu Belediyemize ait olan, aşağıdaki taşınmazlar Belediyemize gelir getirmesi amacı ile 2886 Sayılı Kanunun 45. ve 46. maddeleri ve devamına göre açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

SIRA TAŞINMAZ ADI ADRES/MEVKİİ AYLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(TL) İHALE SÜRESİ İHALE TARİH VE SAATİ
1 Paşadağ Mahallesi Manzara Park Kafeterya Paşadağ Mahallesi Nebi Sokak No:32/36 Başiskele/KOCAELİ 500,00 TL+KDV 540,00 TL
3 YIL
07/08/2020 Saat:11:00
2 Yeşilkent Mahallesi 2 nolu Dükkan Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135/2 Başiskele/KOCAELİ 500,00 TL+KDV 540,00 TL
3 YIL
07/08/2020 Saat:11:05
3 Yeşilkent Mahallesi 3 nolu Dükkan Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135/3 Başiskele/KOCAELİ 500,00 TL+KDV 540,00 TL
3 YIL
07/08/2020 Saat:11:10
4 Yeşilkent Mahallesi 4 nolu Dükkan Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135/4 Başiskele/KOCAELİ 500,00 TL+KDV 540,00 TL
3 YIL
07/08/2020 Saat:11:15
5 Yeşilkent Mahallesi 5 nolu Dükkan Yeşilkent Mah. Mahmut Çavuş Cad. No:135/5 Başiskele/KOCAELİ 500,00 TL+KDV 540,00 TL
3 YIL
07/08/2020 Saat:11:20


1- İHALENİN TARİHİ SAATİ VE YAPILACAĞI YER:
İhale yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte Başiskele Belediyesi (Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No:1 Başiskele/KOCAELİ )liste sırasına göre encümen huzurunda yapılacaktır.
2- İHALEYE AİT TEMİNAT BEDELİ (GEÇİCİ TEMİNAT)
Geçici teminat bedeli olarak Kabul edilecek değerler:

  1. Tedavüldeki Türk Parası. İhalelere ait nakit geçici teminat bedelleri en geç ihalenin yapılacağı günden 1(bir) gün önce 06.08.2020 Perşembe günü saat 16:30’a kadar belediyemize yatırılabilecektir.
  2. Katılım gösterilecek olan ihale ile ilgili kiralamaya ait süresiz olarak alınmış Banka teminat mektubu.

3 - İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
a)İhalelere katılacak kişinin gerçek kişi olması halinde,

  1. Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi
  2. İmza beyannamesi (Noterden)
  3. Vekaleten katılım halinde, aslı veya noterden tasdikli vekaletname
  4. İkametgah belgesi
  5. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur evrağı.
  6. Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

b)İhalelere katılacakların tüzel kişi olması halinde;

 1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

 1. Mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge.

 1. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4- TEKLİFLERİN VERİLMESİ:
a)Teklifler en geç ihalenin yapılacağı günden 1(bir) gün önce 06.08.2020 Perşembe günü saat 16:30’a kadar Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimine teslim edilecektir. Posta ile yapılacak teklifler kabul edilmeyecektir.
b)İç zarfta, işe ait kira ile ilgili teklif ettiği teklif mektubu, İsteklinin adı soyadı, isteklinin açık adresi,
c)Dış Zarfta; İç zarf, geçici teminatı yatırdığına dair belge, 3. maddede istenilen belgeler, özel şartnameyi satın aldığına dair belge ve kabul ettiğine dair imzalanmış özel şartname konacaktır. Her iki zarf ağızları kapatılıp mühürlenecek, zarf içerisindeki evraklarda kazıntı, silinti olmayacak.
5- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6- İş bu ihaleye ait özel şartname dosyası her gün mesai saatleri dahilinde Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetiminden görülebilir ve 150,00 TL bedel karşılığında belediyemizden temin edilebilir.
7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 17. maddesi uyarınca ilan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR