VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde bulunan kafeterya alanı kiraya verilecektir

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BAHÇESARAY KAFETERYA/ KANTİN YERİ KİRALAMA İHALESİ

CİNSİ BULUNDUĞU YERİ MAHALLESİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ İLK YIL Tahmini (Muhammen) KİRA BEDELİ ELEKTRİK SU VE ISINMA BED. GEÇİCİ TEMİNATI
(%30)
İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
Kafeterya/Kantin Bahçesaray Devlet Hastanesi
Bahçesaray/VAN
İslam Mah. L49-c-12-d 181 59 13 m2 3(üç) yıl 9.100,00TL Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak 2.700,00TL
27/02/2020 10:00

Yukarıda Cinsi, Bulunduğu Yeri, Mahallesi, Pafta, Ada, Parsel, Yüzölçümü, Kira Süresi, İlk Yıl Muhammen Kira Bedeli, Elektrik-Su-Isınma Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı ;
Kafeterya/Kantin Yeri Kiralama İşi Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

*2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun Madde 35/c bendi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
*İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi’nde görülebilir.
*İhalesi yapılacak kafeterya alanı isteklilerce ilgili Hastanede görülebilir. İhale sonrasında taşınmaza dair yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
*2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
–İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:
1- İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık müdürlüğü Satın Alma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden Müdürlüğümüz mesul tutulamaz.
2- Geçici teminat ve şartname bedeli dokümanın alındığına dair makbuz. Geçici teminat; tahmini bedelin en az %30 (2.700,00_TL) oranında teminat alınacaktır. Teminat Mektubu verilmesi halinde Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri teminat mektupları 2886 Devlet İhale Kanununca süresiz olacaktır. Teminat mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, mektup sahibi firma/kişi adı ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır. Teminatlar ile ilgili yukarıda belirtilen kriterlerden herhangi birinin eksik olması halinde geçici teminat geçersiz sayılacak ve firma ihaleden değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhale şartname bedeli 300,00 TL’dir. Geçici teminat ve şartname bedeli Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Bankası İBAN NO: TR40 0001 2009 3390 0005 0000 79 hesabına yatırılacak olup, yatırılacak tutarlar ve ihalenin adı açıklamalar kısmında belirtilecektir.
3-Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.
4- Tebligat için ikametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)
5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
7- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
8- Savcılıktan son altı ay içinde alınmış Adli Sicil Kaydı Belgesi(Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)
9- İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, Vergi Dairesinden borcunun bulunmadığına dair belge
10-İhalenin İlk İlan tarihinden itibaren, SSK borcunun bulunmadığına dair belge
11-İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir.
12- Yer Gördü Belgesi: İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerine öğrendiğine dair hastane idaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan
istekliler ihale dışı bırakılacaktır.
13-İstekliler tarafından imzalanmış sözleşme, şartname ve ekleri ihale dosyasında sunulacaktır.
14- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi ve geçici teminat hariç istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
* Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
* İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.
* Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
- İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı’na bağlı Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak etmek isteyenler kabul edilmeyecektir.
Teminatların ihale gün ve saatine kadar yatırılması zorunludur.
Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
11/02/2020 (ilk ilan) – 18/02/2020 (ikinci ilan)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR