ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Aliağa Belediyesine ait 8 adet taşınmaz açık teklif usulü ile kiraya verilecektir

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.04.2020 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


1-) Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar; 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 02.04.2020 Perşembe günü Aliağa Belediyesi hizmet binasında bulunan Encümen toplantı salonunda 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.

Sıra
No
Adres
Ada/Parsel
No:
Kullanım amacı Yıllık Muhammen
Bedeli:
Geçici Teminat
Bedeli:
İhale Saati:
1 Kapukaya Mah.
Aliağa/İZMİR
147/1 Tarla 1.197,00 TL 107,73 TL. 14:15
2 Yenişakran Mah. 3230 Sokak, No:1 Aliağa/İZMİR --- Restaurant 36.000,00 TL. 3.240,00 TL. 14:30
3 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/B Aliağa/İZMİR 0/2157 Dükkan 12.804,00 TL. 1.152,36 TL. 14:45
4 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/D Aliağa/İZMİR 0/2157 Dükkan 9.000,00 TL. 810,00 TL. 15:00
5 Yenişakran Mah. Şair Namık Kemal Cad. No:164/1 Aliağa/İZMİR 0/2157 Dükkan 17.604,00 TL. 1.584,36 TL 15:15
6 Siteler Mah. 9 Eylül Cad. No:3/2 Aliağa/İZMİR 719/2 Büfe 8.400,00 TL 756,00 TL 15:30
7 Yeni Mah. Anadolu Cad. No:42/4 ve 42/5 Aliağa/İZMİR 401/1 Bay ve Bayan WC 5.400,00 TL 486,00 TL 15:45
8 Yeni Mah. Anadolu Cad. No:42/6
Aliağa/İZMİR
401/1 Çay Ocağı 5.400,00 TL 486,00 TL 16:00


2-) İhaleye girebilme şartları ve istenen belgeler
2-A) 2886 sayılı Kanuna göre yapılacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada bulunan ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz bulunmak, istenen teminat ve belgeleri vermek zorundadır.
2-B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere ait şartnamelerin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklifi vermeleri gerekir.
2-C) İhale dokümanının satın alındığına dair belgenin verilmesi gerekli olup ihaleye katılabilmek için ihale dokümanın satın alınması zorunludur.
2-D) İhale katılımında aranacak belgeler şunlardır;
Gerçek Kişiler:
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar. Noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi aslı,
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere girebilmek için bulundukları mahalle muhtarlıklarından en az 5 (beş) yıldan beri ilgili mahallede ikamet ettiğini belirten mahalle muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
d) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu aslı,
e) Aliağa Belediyesinden alınmış ‘Borcu yoktur belgesi’
f.1) 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sıradaki ihalelere girebilmek için kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı,
f.2) 1. sıradaki ihaleye girebilmek için kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili esnaf ve sanatkarlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeden muaftır.
g) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıradaki ihalelere girebilmek için ilgili vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
h) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıradaki ihalelere girebilmek için ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
Tüzel Kişiler:
a) Noter tasdikli imza sirküleri aslı,
b) Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kayıt örneği aslı,
c) Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname, vekile ait imza beyannamesi aslı,
d) Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu aslı,
e) Aliağa Belediyesinden alınmış ‘Borcu yoktur belgesi’
f) İlgili vergi dairesinden vergi borcu bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
g) İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK pirim boru bulunmadığına dair ilk ilan tarihi itibariyle alınmış belge,
Tüm istekliler için ihale dokümanının alındığına dair makbuz asıllarının ihale saatinden önce ihale komisyonuna verilmesi gerekmektedir.
3-) FETÖ ve diğer terör örgütü ile ilişkisi, iltisaklı veya irtibatlı olup hakkında tutuklama, hüküm giyme veya açılmış dava dosyası ve Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma veya kovuşturması bulunan kişi ve kurumlar ihaleye katılamaz.
4-) Sözleşme giderleri ile sözleşmeden doğabilecek ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait tüm vergi, resim ve harçlar kiracıya aittir.
5-) İhaleler ile ilgili diğer tüm bilgiler ihale şartnamelerinde mevcuttur.
6-) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada bulunan ihalelere dair ihale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebileceği gibi, 30,00 TL. bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için ihale dokümanının 02.04.2020 Perşembe günü saat 12:30’a kadar satın alınması zorunludur.
7-) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Yasa’nın 17. ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR