ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Alaplı'da kantin-çay ocağı yeri kiralama işi ihale edilecektir

ALAPLI DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00958023
Şehir : Zonguldak / Alaplı
Semt-Mahalle : YENİ SİTELER MAH. / ALAPLI
: 30
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA 67 06.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kantin Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Alaplı Devlet Hastanesi İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü
Alaplı Devlet Hastanesi
Kantin Çay Ocağı Yeri Kiralama İşi.


Alaplı Devlet Hastanesi, Girişi kısmında yer alan toplam 30 m² yer kantin- çay ocağı olarak kullanmak üzere 3 Yıllığına (36 Ay) kiraya verilmesi ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi :Yeni Siteler Mah. Hastane Yolu Karaçam Mevkii Alaplı / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 372 378 49 90 – 378 49 92
c) Elektronik posta adresi : zonguldakdhs1@saglik.gov.tr
2-Kiraya verilecek taşınmazın
a) İli/ İlçesi/Mahalle
b) Cinsi
c) Taşınmaz No
d) Ada No
e) Parsel No
f) Yüzölçümü
g) Kiralanacak alanın yüzölçümü
h) Kiralama amacı

ı) Kiralama Süresi
i) İlk yıl tahmini kira bedeli
: Zonguldak/Alaplı/Yeni Siteler Mah.
: Devlet Hastanesi
: 67040100019
: 6
: 3
:23.002,38 m²
: 30 m²
:Kantin – Çay Ocağı

:01/04/2019-01/04/2022 tarihleri arası
: 14,364.00 TL
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Alaplı Devlet Hastanesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :18.03.2019 - Saat 10:00

2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Hastane Satınalma Biriminde ücretsiz görülebilir. Şartname ve ekleri 50,00 TL karşılığında temin edilebilir. Doküman bedeli HALK BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ nezdinde bulunan İBAN NO: TR76 0001 2009 8060 0005 0002 97 nolu hesaba yatırılacak ve ilgili makbuz ihale teklif dosyasına konulacaktır. Teklif verecek isteklilerin şartname almaları zorunludur.
3-Geçici Teminat: İhaleye katılacakların en az 430,92 TL (İki Yüz Sekiz Türk Lirası Seksen Kuruş ) ’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, İdaremizin hesaplarının tutulduğu HALK BANKASI ZONGULDAK ŞUBESİ nezdinde bulunan İBAN NO: TR76 0001 2009 8060 0005 0002 97 nolu hesaba yatırılacaktır.
4- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:

 1. İkametgâh İlmühaberi ve tebligat için Türkiye'de adres beyanı.
 2. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
 3. Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satınalma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
 4. Geçici teminat.
 5. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
 6. İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
 7. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
 8. Cumhuriyet Başsavcılığından ihale yılı içinde alınmış sabıka kayıt belgesinin aslı Komisyona ibraz edilecektir.
 9. Kamu kuruluşlarına borcu olan ve borçlu firmalarla ilişkisi olan her hangi birisinin (Sahibi,Ortağı,İmza Yetklisi vb.) bu durumlarda olan firmalar,
 10. İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,
 11. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan, ,(4734 Sayılı Kanuna ait Kamu İhale Tebliğinde belirtilen tutar üzerinde değerlendirilecektir)
 1. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan, ,(4734 Sayılı Kanuna ait Kamu İhale Tebliğinde belirtilen tutar üzerinde değerlendirilecektir)
 1. Mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,
 2. İhaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,
 3. İhaleye katılan tüzel veya gerçek kişiler bahsi geçen hükümlerde olmadıklarına dair evrakları ihale dosyasına ekleyecektir. İdareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen, gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri ihaleye katılamayacaktır. Bu firmalar ihaleye katılsa dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, hastane satın alma birimine teslim edilecek olup; sunulan belgeler ihale salonunda ihale komisyonuna teslim edilerek tutanak altına alınacaktır.. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR