ERTANSA ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNŞ. TAH. A.Ş

Aile çay bahçesi ve kafeterya kiraya verilecektir

ERTANSA ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNŞ. TAH. A.Ş

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Üniversite Mah Çat Yolu Cad.Teknokent B blok No:217 Yakutiye/Erzurum
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ER TANSA ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNŞ.TAAH.OTO PETROL ÜRÜN.GIDA REKLAM VE ORGANİZASYON TİCARET SAN.A.Ş.
TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMES
İ


Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda mahalle, Ada, Parsel, Mesahası ve niteliği açık şekilde belirtilen taşınmazların kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Artırma Teklif usulü ile 15.07.2020 Çarşamba günü saat 15:00’da Üniversite Mah Çat Yolu Cad.Teknokent B blok No:217 Yakutiye/Erzurum adresinde yapılacaktır. Taşınmazlara ait muhammen bedel, geçici teminat ve şartname bedeli aşağıda yer alan tablodaki gibidir.

KİRA İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ
S. No İl/İlçe Mahalle Açıklama / Toplam Yüzölçüm (m²) Kiralama Süresi Aylık Muhammen Kira Bedeli
(TL)
Yıllık Muhammen Kira Bedeli
(TL)
Geçici Teminat %3 Şartname Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Erzurum
Yakutiye
Ayazpaşa Mah. Sera Kafe Ada : 622
Parsel : 5-6
Yüz Ölçümü: 898,62m²
6 yıl 4.850,00 ₺ 58.200,00 ₺ 1.746,00 ₺ 300,00 ₺ 15.07.2020 15:00
2 Erzurum Palandöken Köşk Mah Köşk Alie Çay Bahçesi Ada : 192
Parsel : 24
Yüz Ölçümü: 9.961m²
17 yıl 2.700,00 ₺ 32.400,00 ₺ 972,00 ₺ 300,00 ₺ 15.07.2020 15:00


İhale zarflarını aşağıda ve şartnamesinde istenilen belgeler ile birlikte sırasına uygun olarak hazırlanarak ihale komisyonuna iletilmek üzere Er Tansa A.Ş. Müdürlüğüne ihale günü saat 14:45’ e kadar teslim edilebilir.
İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
 2. Tebligat için Türkiye’ de adres göstermek.
 3. Gerçek veya Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli İmza sirküleri veya imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi.Tüzel kişi olması halinde faaliyet belgesi.
 4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım var ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile birlikte vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi.
 5. Bağlı bulunduğu Vergi dairesinden ve SGK müdürlüğünden alınmış ilişiksiz belgesi.
 6. Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığından temin edilecek (Emlak, ESKİ vb.) ilişiksiz Belgesi
 7. Bağlı bulunduğu odadan veya Ticaret il Müdürlüğünden oda kayıt belgesi, İhale durum belgesi.
 8. Er Tansa Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnş.Taah.Oto Petrol Ürünleri Gıda reklam ve Org.Tic.San.A.Ş. adına alınmış geçici teminat (tahmin edilen bedelin %3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dâhili süresiz teyitli Banka Geçici Teminat mektubu. 2886 Sayılı yasaya göre aranacaktır).
 9. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihalenin üzerinde kalması halinde ortaklarca noterden imzalanmış ortaklık sözleşmesi).
 10. Ortak girişim olması halinde istenilen belgelerin her biri ortaklar tarafından ayrı ayrı sunulacaktır.
 11. Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 12. Şartname bedeli ve ekleri ücreti mukabilinde Er Tansa Erzurum Büyükşehir Belediyesi İnş.Taah.Oto Petrol Ürünleri Gıda reklam ve Org.Tic.San.A.Ş. Müdürlüğünden temin edilebilir.
 13. 2886 Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olanlar bu ihaleye katılamazlar.
 14. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.
 15. Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri ihale üzerinde kalan yükleniciye aittir.
 16. Tüzel kişi olması halinde bağlı olduğu ticaret ve sanayi odasından alınacak Faaliyet yetki belgesi, Oda sicil kayıt sureti, İhale durum ve men ceza belgesi.
 17. Köşk aile çay bahçesi şartnamede sunulan YAP, İŞLET, DEVRET modeli ile kiralama yapılacaktır.
 18. Köşk aile çay bahçesi için İhaleye katılanların en az 30 yıllık Çay Bahçesi işletmeciliği Mesleki ve teknik tecrübe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belgeleri. Tüzel kişi olarak ihaleye katılacak firmaların firma adına veya en az yüzde elli hisse sahibi ortak adına bu tecrübe belgesi sunulabilir.
 19. Sera Kafe için İhaleye katılanların en az 15 yıllık Restoran/Lokanta işletmeciliği Mesleki ve teknik tecrübe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler belgeleri. Tüzel kişi olarak ihaleye katılacak firmaların firma adına veya en az yüzde elli hisse sahibi ortak adına bu tecrübe belgesi sunulabilir.
 20. Telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 21. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.


İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR