DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16 İş yeri Derik Belediyesinden ihale ile satılacaktır

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111341
Şehir : Mardin / Derik
Semt-Mahalle : CEVİZPINAR MAH. / DERİK
Yayınlandığı Gazeteler

DERİK SESİ 08.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Derik Belediyesi Meclis Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI


TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLAN

Mülkiyeti Derik Belediyesi’ne ait, Mardin Derik İlçesi Cevizpınar Mahallesi Belediye Meydanı 78. Cad. No:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 16 bağımsız dükkân taşınmazların tabloda belirtilen gün ve saatlere göre olmak üzere 2886 sayılı devlet ihale kanun 45. Maddesi uyarınca açık artırma usulü ile ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
MADDE-1 Mülkiyeti Derik Belediyesine ait, Mardin Derik İlçesinde Cevizpınar Mahallesi belediye meydanı 78.cad. no:2’de ve 277 ada, 13 parsel no üzerinde bulunan 17 bağımsız dükkân taşınmazların ayrı ayrı olmak üzere 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca Açık Artırma Usulü ile satılacaktır. İhale konusu taşınmazların bilgileri ile Tahmin Edilen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda tablo halinde gösterilmiş olup; ihale, ait olduğu satırda belirtilen tarih ve saate Derik Belediyesi Meclis Salonunda yapılacaktır. Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilebilecektir.

MADDE-2 İhaleye katılmak isteyenler söz konusu gayrımenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların Tahmin Edilen bedelinin en az %3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı (10.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 12,13,14,15,16,17,19 numaralı dükkanlar için ) 10/01/2020 Cuma günü saat 09:55’e kadar, (20.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 8,9,10,11,18 numaralı dükkanlar için ) 20/01/2020 pazartesi günü saat 09:55’ e kadar, (30.01.2020 tarihinde yapılacak Bağımsız Bölüm 3,4,5,6 numaralı dükkanlar için ) 30/01/2020 Perşembe günü saat 09:55’ e kadar, banka teminat mektubu (süresiz, limit içi ve şube limitini gösterir olması gerekmektedir.) olarak verebileceği gibi, nakit olarak da Belediyemizin veznesine veya iş bankası TR02 0006 4000 0016 5000 6232 68 nolu hesap numarasına yatırılabilir. Satış ihalesine ait mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi her bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 100-TL (Yüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilir. Ayrıca www.derik.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler.

Sıra No İlçe Mahalle Ada/Parsel Brüt
Alan(m2)

Tahmin Edilen Bedel(TL)

İmar Durumu
Geçici Teminat
(TL)
İhale Tarihi İhale Saati
Bağımsız Bölüm No:
1 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 137.580,00-TL Ticaret Alanı 4.127,40TL 30/01/2020 10:00 3
2 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 137.580,00-TL Ticaret Alanı 4.127,40TL 30/01/2020 10:30 4
3 DERİK CEVİZPINAR 277/13 29,481 117.924,00-TL Ticaret Alanı 3.537,72 TL 30/01/2020 11:00 5
4 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 137.580,00-TL Ticaret Alanı 4.127,40TL 30/01/2020 11:30 6
5 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 20/01/2020 10:00 8
6 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 20/01/2020 10:30 9
7 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 20/01/2020 11:00 10
8 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 20/01/2020 11:30 11
9 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 10/01/2020 10:00 12
10 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 10/01/2020 10:30 13
11 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 10/01/2020 11:00 14
12 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 10/01/2020 11:30 15
13 DERİK CEVİZPINAR 277/13 34,395 189.172,50-TL Ticaret Alanı 5.675,18TL 10/01/2020 13:00 16
14 DERİK CEVİZPINAR 277/13 24,568 135.124,00-TL Ticaret Alanı 4.053,72TL 10/01/2020 13:30 17
15 DERİK CEVİZPINAR 277/13 108,100 756.700,00 Ticaret Alanı 22.701,00-TL 20/01/2020 13:00 18
16 DERİK CEVİZPINAR 277/13 98,272 687.904,00-TL Ticaret Alanı 20.637,12TL 10/01/2020 14:30 19MADDE-3 İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar Derik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A) Gerçek Kişiler;
1-Tebligat için, ikametgâh belgesi
2-T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti.
3-Noter Tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
4- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
5-Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
B) Tüzel Kişiler;
1-Tebligat için adres beyanı,
2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
3- İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4- Temsil durumda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
6- Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu,
C) Ortak Girişimler;
Ortak girişi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve usulüne uygun iş ortaklığı beyannamesi
MADDE-4
Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, idareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınmayacaktır.
MADDE-5
Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE-6
Bu duyuru kapsamında yapılacak satış işlemlerinde 2886 sayılı devlet ihale kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR