KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

13 adet taşınmaza 49 yıllık irtifak tesis edilecektir

KÜTAHYA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00635793
Şehir : Kütahya
Yayınlandığı Gazeteler

HABERTÜRK 17.07.2017
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.09.2017 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
29.09.2017
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değelendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Ek 3'üncü maddesi ve 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.
SIRA
NO
İLÇESİ MAHALLE/
KÖYÜ
ADA
NO
PARSEL
NO
CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ
(m2)
HAZİNE
HİSSESİ
(m2)
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU KOMİSYONA SON
BAŞVURU TARİHİ
TAŞINMAZIN RAYİÇ
BEDELİ (TL)
1 Merkez Gevrekseydi Köyü 107 4 Ham Toprak 33.940,66 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 424.300,00
2 Merkez Gümüş Köyü 166 671 Ham Toprak 45.512,77 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 189.500,00
3 Merkez Seydi Köyü 101 1080 Ham Toprak 480.251,86 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.680.885,00
4 Merkez Seydi Köyü 101 1093 Ham Toprak 472.879,94 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.655.100,00
5 Merkez Işıkkara Köyü 120 20 Ham Toprak 548.357,82 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.715.000,00
6 Merkez Işıkkara Köyü 127 277 Ham Toprak 381.033,21 Tam İmarsız Kısmi İşgalli 29.9.2017 1.270.000,00
7 Merkez Yeni Karacaören Köyü 101 754 Ham Toprak 522.941,93 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.737.740,00
8 Merkez Turgutlar Köyü 115 1015 Ham Toprak 734.642,21 Tam İmarsız Kısmi İşgalli 29.9.2017 3.820.140,00
9 Merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 2 Arsa 54.162,95 Tam Entegre Büyükbaş Hayvancılık ve Hayvansal Ürün üretimi Alanı Tamamı İşgalli 29.9.2017 820.000,00
10 Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi 130 97 Arsa 818.123,99 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 2.863.433,97
11 Aslanapa Hürriyet Mahallesi 220 2 Arsa 264.152,02 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 924.532,07
12 Emet Esentepe Mahallesi 333 1 Arsa 12.225,37 Tam Sanayi Alanı Boş 29.9.2017 550.141,65
13 Tavşanlı Tepecik-Merkez Mahallesi 102 3 Arsa 12.470,62 Tam Entegre Hayvancılık Tesis Alanı Boş 29.9.2017 623.531,00
Teşvikten yararlanma şartları:
1- Hazine Müsteşarlığından yatırım türüne göre alınacak yatırım teşvik belgesi olan veya Müsteşarlıklarca yapılacak yatırımın karaktersitik değerlerini (istihdam, yaıtırm yeri, yatırım konusu, kapsaitesi v.b.) içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edilebileceğine ilişkin bir yazı verilen,
2- İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki İdarelerce takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı 500.000._TL'sından (beşyüzbin TL) az olmayan)
3- Toplam sabit yatırım tutarı 500.000.-TL'sından (beşyüzbin TL) az olmayan,
4- Taahüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
6- Taahüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.-TL'yi (onmilyon TL) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
7- Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
8- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi bölgesi olması durumunda bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmadığına veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olduğuna ilişkin organzie sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazı
9- 3. Bölgede yapılacak turizm yatırımlarında, sadece en az üç yıldızlı otel yatrıımı teşvik kapsamında olduğundan, otel yatırmı yapılması düşünelecek taşınmazların otel yapımına uygun olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı yazısı
Başvuru şekli:
1- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin E- 1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.
2- Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000.-TL (bin TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyon, yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.
4- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar imar planı içerisinde bulunmadığından, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurucakları gibi taleplerinin posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
6- Ek-1 talep formu, Ek 2- yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgele, Ek-6 yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere www.milliemlak.gov.tr. internet adresinden, Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR