Yazdır

ÇANKAYA BELEDİYE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

İşyerlerinin kiraya verilmesi ilanı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00496891
Şehir : Ankara / Çankaya
Yayınlandığı Gazeteler

HABER VAKTİM 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HABER VAKTİM 02.12.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Tarihi : 13.12.2016 14:00
İhale Türü : Kiraya Verme
Niteliği, Türü, Miktarı : Çukurambar Mahallesinde 27035-26427 adalar arasında  1457. Caddeye cepheli  Çansera Kent Bahçesi (Çankaya Belediyesi Çansera Rekreasyon Alanı) içerisinde bulunan     4 nolu büfe yeri- Dedaman Oteli karşısı Güfte Sokak refüj ucunda bulunan gazete ve meşrubat büfesi yeri için 
İhale Alt Birimi : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MADDE 1- Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda bulunan aşağıdaki listede adresleri,metrekareleri, aylık ve yıllık muhammen bedelleri, kira süreleri ve geçici teminatları belirtilen yerlerin kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü (arttırma) ile ihale edilecektir.
S.NO KİRAYA VERİLECEK YER NİTELİĞİ AYLIK MUHAMMEN
BEDEL
YILLIK MUHAMMEN BEDEL KİRA SÜRESİ %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE
SAATİ
1 Çukurambar Mahallesinde 27035-26427 adalar arasında 1457. Caddeye cepheli Çansera Kent Bahçesi (Çankaya Belediyesi Çansera Rekreasyon Alanı) içerisinde bulunan
4 nolu büfe yeri
12m² Büfe 1.475,00 TL + %18KDV 17.700,00-TL 3 (Üç)
Yıl
531,00-
(Beşyüzotuzbir)TL
13.12.2016
14:00
2 Dedaman Oteli karşısı Güfte Sokak refüj ucunda bulunan gazete ve meşrubat büfesi yeri için 6m² Büfe 2.050,00-
(İkibineli)TL + %18KDV
24.600,00-
(Yirmidörtbinaltüyüz)TL
3 (Üç)
Yıl
738,00-
(Yediyüzotuzsekiz) TL
13.12.2016
14:15
MADDE 2- Şartname ve ekleri Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde A-1 Blok 6. katta bulunan Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, 100,00-(yüz)TL karşılığında ihale dosyası almak zorundadır.
MADDE 3- İhaleler, Çankaya Belediye Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok Kat :9 Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Encümen Salonu'nda İhale Komisyonu huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
MADDE 4- Kiraya verilecek yerlerin, her biri için yukarıda belirtilen yıllık muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat tutarları nakit olarak Belediye veznesine yatırılır ya da madde 5.7’de belirtildiği şekilde banka teminat mektubu olarak temin edilir.
MADDE 5- İhaleye iştirak edenlerden istenilen belgeler:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir.
5.1- İç zarf (İçerisinde sadece teklif mektubu olacaktır.)
5.2- Kanuni İkametgâh Belgesi.
5.3- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. (2016 yılı için de geçerli, aslı veya noter tasdikli sureti )
5.3.1-Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Sanatkârlar siciline veya odasına kayıtlı olduğuna dair 2016 yılı için de geçerli belge. (Aslı veya noter tasdikli sureti )
5.3.2-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicil kaydı olduğunu gösterir 2016 yılı için de geçerli belge (Aslı veya noter tasdikli sureti ).
5.3.3-Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.3.1 ve 5.3.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
5.4- İmza Sirküleri ( noter tasdikli)
5.4.1-Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri.
5.4.2-Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
5.4.3-Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri 5.4.1 ve 5.4.2 maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri sunacaklardır.
5.5-İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
5.6- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair dosya alındı makbuzunun aslı.
5.7- Geçici teminatın Belediyeye yatırıldığına dair alındı belgesi veya Banka teminat mektubu.
5.8- İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden alınacak "Yer Görme Belgesi" ile sözleşme ve şartnameleri okuyup kabul ettiğine dair "Taahhüt Belgesi".
5.9- İhaleye katılacak olan isteklilerin Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden alacakları Belediyemize vadesi gelmiş borcu bulunmadığına dair yazı.
MADDE 6- İhaleye katılacak isteklilerin şartnamede belirtilen ve örneği sunulan teklif mektubunu (5.1) deki iç zarfa koyarak ve dış zarfa şartname ve ilanda istenilen tüm evraklarla birlikte konulmuş halde en geç 13.12.2016 günü saat 12.00'ye kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Ziya Gökalp Caddesi No:11 06420 Kızılay/ANKARA adresinde B-1 Blok 8. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Bürosu'na vermeleri gerekmektedir. (İç ve dış zarf üzerine; isteklinin adı, soyadı/firma adı, açık adresi ile işin adı, ihale tarihi ve saati yazılarak kapatılıp imzalanacaktır.)
MADDE 7- İhaleye katılacak isteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
MADDE 8- İhaleye posta ile katılmak mümkündür. İhaleye posta ile iştirak edeceklerin şartname hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini en geç 13.12.2016 günü saat 12.00'ye kadar Çankaya Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü Ziya Gökalp Caddesi No:11 B-1 Blok 8. kat 06420 Kızılay/ANKARA adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderebilecektir. Posta kanalı ile yapılan teklifler; teklif edilen değer ihaleye iştirak edenin son teklifi olarak değerlendirilecektir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
MADDE 9- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. maddesinin ek fıkrası gereği; kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
MADDE 10- İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Tel. : (0312) 458 89 00 / (2201-2250)
Fax : (0312) 458 90 76
Web : www.cankaya-bel.tr
e-posta : halkis@cankaya-bel.tr
İlan olunur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR